Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samlet europæisk overblik over ynglende skarver

Ukraine husede i 2012 langt den største koloni af ynglende skarver med 18.000 ynglepar i den vestlige, palæarktiske økozone, der omfatter Europa frem til Uralbjergene og Det Kaspiske Hav. Til sammenligning ynglede i alt godt 27.000 par skarver i Danmark samme år.

08.04.2014 | Steen Voigt

Skarver. Foto: Kim Biledgaard©

Skarv med unger. Foto: Kim Biledgaard©

Tallene fremgår af den endelige afrapportering fra et projekt udført på vegne af EU-Kommissionen. Resultaterne offentliggøres i rapportform i regi af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Professionelle og frivillige fugletællere talte i løbet af 2012 - og for enkelte lande i 2013 – skarvreder fra Island til Kaukasus og på grundlag af deres indberetninger opgøres den samlede ynglende skarvpopulation i økozonen til mellem 406.000 og 421.000 ynglende skarvpar i 2012, hvoraf den atlantiske underart Phalacrocorax carbo carbo androg ca. 42.500 ynglende par, medens ca. 371.000 par hørte til den kontinentale underart P. c. sinensis.

Organiseringen af optællingerne er gennemført i et samarbejde mellem EU-projektet ’CorMan’, IUCN/Wetlands International Cormorant Research Group og relevante nationale organisationer. CorMan-projektet udføres for EU-Kommissionen og ledes af DCE, Aarhus Universitet i samarbejde med det engelske Centre for Ecology & Hydrology.

Østersølande vigtigste yngleområder

Baggrunden for EU-Kommissionens projekt og den nødvendige opdatering af videngrundlaget om skarvantal og -fordeling i Europa er skader og konflikter i forhold til fiskeri, akvakultur og lystfiskeri, som et voksende antal skarver er årsag til. Optællingerne indgår således som et væsentligt grundlag for tilrettelæggelse af den fremtidige forvaltning og konfliktløsning lokalt, nationalt såvel som på EU-niveau.

Afrapporteringen rummer en samlet status samt detaljerede beskrivelser for 32 af de deltagende lande. Over 1.200 personer har været involveret i optællingerne af reder i de omkring 1.500 ynglekolonier.

Leder af CorMan-projektet, seniorforsker Thomas Bregnballe opsummerer:

”Vi kan nu dokumentere, at landene omkring Østersøen udgør langt det vigtigste yngleområde for Europas ynglende skarver. Det er i dette hjørne af Europa, at ynglebestanden i særlig grad er ekspanderet over de seneste 20 år. Men i den vestlige del af Østersøen er fremgangen nu afløst af tilbagegang, og i de senest koloniserede områder, i den østlige del af Østersøen, er der tegn på, at væksten aftager.

Skarven har imidlertid også spredt sig mod syd, og den yngler nu i kolonier i en række lande og områder såsom Schweiz, Spanien og Italien, hvor den ellers i mere end 100 år kun har optrådt som efterårs- og vintergæst.”

Se fordelingen af ynglende skarver herunder.

Fordeling af ynglende skarver

Fordelingen af ynglepar i den vestlige, palæarktiske økozone. Den sorte linje afgrænser området, der indgik i optællingen af ynglende skarver. Kortet viser alene ynglekolonier, der helt eller delvis udgjordes af skarver af underarten Phalacrocorax carbo sinensis. 

 

Kontakt: Seniorforsker Thomas Bregnballe, tlf. 8715 9017, tb@dmu.dk
               DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
               Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Breeding numbers of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, 2012­2013. IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J.-Y., Carss, D.N. & van Eerden, M.R. (eds.) 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 224 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 99

Full report in PDF format (35,7 MB)

Yderligere information  
EU's skarv-platform (på engelsk)

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: breeding colonies, breeding population, distribution, monitoring, Western Palearctic, Cormorant Research Group, Europe, Great Cormorant, management, national reports, Pan European survey, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo sinensis.