Aarhus Universitets segl

Udviklingen i de danske fuglebestande

Danmark har afleveret nye data om landets fuglebestande til EU. Disse data er i et nyt notat indregnet i et overordnet billede af udviklingen i de danske fuglebestande.

Danmark har d. 6. november indberettet størrelse og udvikling af de danske fuglebestande til EU.  Hvert sjette år skal landene aflevere en status i form af en database over fuglebestanden.

I det overordnede billede af udviklingen kan man se, at der blandt ynglefugle er over 30% af arterne, som er i tilbagegang, 18 % er i fremgang og 37 % har stabile bestandsstørrelser. De resterende 15 % har vekslende eller ukendt bestandsstørrelse. For trækfuglenes vedkommende er 8 % i tilbagegang, 10 % er i fremgang og 18 % har stabile bestandsstørrelser. To tredjedele af trækfuglene har meget vekslende forekomster i Danmark, bl.a. som følge af vinterens hårdhed.

Det er anden gang, Danmark fremsender en status for størrelse og udvikling af danske fuglebestande til EU-kommissionen i overensstemmelse med Fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 12.

Afrapporteringen af fuglearterne er landsdækkende og omhandler i alt 226 arter. I alt er foretaget 245 artsrapporteringer for 46 overvintrende arter, 196 ynglefuglearter og yderligere tre sporadiske arter, og dermed alle regelmæssigt forekommende danske arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets lister.

Miljøstyrelsen fremsender rapporteringen til EU-kommissionen som ansvarlig myndighed og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi bidrager med dataanalyser og fagligt grundlag.
Dansk Ornitologisk Forening BirdLife (DOF) har bidraget med data og analyser for fuglebestande, der ikke indgår i det nationale overvågningsprogram, NOVANA. Miljøstyrelsen har bidraget med oplysninger om områdeudpegning, forvaltningsindsats og fremtidige trusler.

I et nyt notat giver forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og faglige medarbejdere ved DOF et kort overblik over udviklingen af bestandene siden henholdsvis 2007 og 1980, hvor data for de nye artsrapporteringer er medtaget i oversigten. Inden udgangen af november 2019 vil forskerne i detaljer beskrive udviklingen i en videnskabelig rapport.

Rapporteringen af de rå data er af Miljøstyrelsen sendt til EU-kommissionen som en database, der er tilgængelig på EU-kommissionens hjemmeside. http://cdr.eionet.europa.eu/dk/eu/art12/envxbrwfg

Læs notatet: ”Status og udvikling i fuglebestande i Danmark – 2019. Fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 12-rapportering” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jesper Fredshavn, jrf@dce.au.dk eller tlf.: +45 20257960.