Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ren-luftzone i København vil mindske sundhedsudgifter

Der er penge at spare på sundhedssiden ved at begrænse luftforureningen fra køretøjernes udstødning i København gennem indførelse af en ren-luftzone med skærpede miljøkrav til person- og varebiler og til busser i fast rutefart.

11.06.2014 | Steen Voigt

DCE's luftmålestation på Jagtvej i København. Foto: Stephan Bernberg Ingemann

DCE's luftmålestation på Jagtvej i København. Foto: Stephan Bernberg Ingemann

En ren-luftzone vil således mindske luftforureningen med sundhedsskadelige kvælstofoxider og fine partikler i et omfang, der ifølge beregninger udført af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, for Miljøstyrelsen og Københavns Kommune samlet vil spare sundhedsudgifter for mellem 581 og 852 millioner kroner. Besparelserne sker fra henholdsvis 2015 og 2017 og i årene herefter, indtil en løbende udskiftning til en mindre forurenende bil- og buspark har nulstillet effekten af ren-luftzonen.

En ren-luftzone i København er i udstrækning identisk med den nuværende miljøzone, som dækker Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og som stiller krav til lastbiler og busser.

Beregningerne er gennemført med udgangspunkt i den såkaldte Berlinermodel, hvor der også stilles udledningskrav til både person- og varebiler. Kravene svarer til, at dieseldrevne person- og varebiler til og med Euro 3 og benzindrevne person- og varebiler til med Euro 0 ikke må køre i miljøzonen/ren-luftzonen. EU’s Euro-normer, der i de seneste to årtier løbende er blevet skærpet og fortsat skærpes, fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, kvælstofoxider, kulbrinte og partikler køretøjer må udlede.

Disse beregninger er gennemført for 2015, men DCE har også foretaget beregninger for et scenarie med et tillægskrav til Berlinermodellen, hvor alle Euro 4-dieselkøretøjer skal have partikelfilter. Tillægskravet gælder alle dieseldrevne Euro 4-køretøjer dvs. person-, vare- og lastbiler samt busser, som skal have partikelfilter. Beregningerne er gennemført for 2017, da der skal være en lidt længere indfasning af krav til Euro 4-køretøjer.

Endelig er der regnet på et særskilt scenarie, hvor alle rutebusser skal opfylde Euro 6-normen. Busser omfatter rute- og turistbusser, og dette scenarie omfatter kun busser i fast rute. Beregningerne er gennemført for 2015.

Scenarier beregnet med EVA

De sparede eksterne omkostninger i 2015 og 2017 beregnes ved at sammenholde scenarierne for de to år med tilsvarende referencescenarier, dvs. beregning af de sundhedsrelaterede eksterne omkostninger med og uden skærpede krav ren-luftzone krav for de aktuelle år.

Alle beregninger af de sparede eksterne sundhedsrelaterede omkostninger er gennemført ved hjælp af EVA-systemet (Economic Valuation of Air Pollution), der er udviklet af DCE. EVA kan med udgangspunkt i værdisætninger af helbredseffekterne beregne de eksterne omkostninger for udledningerne fra forskellige kilder fx vejtrafikken. Værdisætningen er baseret på betalingsvillighed for at undgå f.eks. for tidlige dødsfald og markedspriser for f.eks. hospitalsindlæggelser og øget medicinforbrug.

Beregningerne af de sparede, sundhedsrelaterede eksterne omkostninger indgår i en samlet opdateret samfundsøkonomisk vurdering af ren-luftzoner, hvor den rådgivende virksomhed COWI vurderer omkostningssiden bl.a. fald i brugtvognspriser som følge af indførelse af en ren-luftzone.

Udvidede ren-luftzoner

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har også beregnet de sparede eksterne omkostninger ved ren-luftzoner, der rækker ud over Københavns og Frederiksberg kommuner. Disse geografisk udvidede ren-luftzoner omfatter:

Mindre udvidelse: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune plus de umiddelbare nabokommuner

Større udvidelse: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune plus resten af det gamle Københavns Amt

Miljøzone-kort

Nuværende miljøzone som omfatter Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (id 2) samt mindre udvidelse (id 2) samt nabokommuner (id 4), og større udvidelse (id 2 og 4) samt det gamle Københavns Amt (id 8 og 3). 

 

Resultater og grundlaget for beregningerne fremgår af notatet ”Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København”. Den største besparelse i eksterne omkostninger fås i kombinationen Berlinerscenariet plus filter på Euro 4 og den større udvidelse af en ren-luftzone. Indekstal for scenarier og de tre beregnede størrelser ren-luftzoner ses herunder: 

Sparede eksterne omkostninger for NOx og PM2,5 for Berlinerscenariet (2015), og Berlinerscenariet inkl. partikelfilterkrav for dieseldrevne Euro 4 køretøjer (2017). Enhed som indeks, hvor ren-luftzone lig med eksisterende miljøzone er sat til 100 (alle år tiltaget har effekt). 

 

Ren-luftzone
= miljøzone

Mindre udvidelse

 af ren-luftzone

Større udvidelse

 af ren-luftzone

Berlinmodel 2015

100

122

134

Berlin+filter diesel Euro 4 i 2017

147

177

196

 

Kontakt: Seniorforsker Steen Solvang Jensen, tlf. 8715 8573, ssj@dmu.dk 
               DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
               Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Ren-luftzone i København og sparede eksterne omkostninger ved sundhedsskadelig luftforurening. Jensen, S.S., Ketzel, M., Brandt, J., Martinsen, L., Becker, T. 2014 Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 59 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 58

Sammenfatning Summary Hele rapporten i PDF-format ( 1,6 MB)

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København. Steen Solvang Jensen. 2014. Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 13 s.

Notatet

Ren-luftzoner kan begrænse kvælstofdioxid fra vejtrafikken

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen