Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Oversigt over foreløbige NOVANA-rapporter for 2019

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2019 blev onsdag den 16. december fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter bliver offentliggjort i slutningen af januar 2021.

Nogle af udkastene til NOVANA-rapporter for 2019 er blevet præsenteret for myndigheder og interessenter. (Foto: Colourbox).

NOVANA-rapporterne giver en status for Danmarks natur og miljø baseret på data indsamlet til og med 2019. Miljøstyrelsen har tidligere på ugen fået en orientering om de vigtigste fund i årets NOVANA-rapporter. Nu udestår en kommenteringsperiode, før de endelige rapporter fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggøres i slutningen af januar 2021.

NOVANA-programmet tilvejebringer det nødvendige dokumentations- og vidensgrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og –forpligtelser, blandt andet i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet.

Programmet er løbende tilpasset overvågningsbehovene og omfatter overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet og naturen, herunder den terrestriske natur og luftkvalitet. DCE har som en væsentlig opgave for Miljøministeriet at bidrage med forskningsbaseret rådgivning til styrkelse af det faglige grundlag for miljøpolitiske prioriteringer og beslutninger. Som led heri forestår DCE den landsdækkende rapportering af overvågningsprogrammet inden for områderne ferske vande, marine områder, landovervågning, atmosfæren samt arter og naturtyper. Desuden laver DCE en sammenfatning af alle rapporterne.

Der har vist sig at være problemer med målingerne af nedbør. Da nedbør er en vigtig parameter i forhold til opgørelse af stoftransport, har det endnu ikke været muligt at færdiggøre rapporten om landovervågning og den del af rapporten om vandløb, der vedrører stoftransport. Udkast til disse samt til rapporten, som sammenfatter alle årets NOVANA rapporter, forventes at være klar i løbet af foråret. Det kan man læse mere om her.

Udkastet til rapporterne kan findes her. 

For oplysninger omkring NOVANA 2019, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved chefkonsulent Susanne Boutrup sub@dce.au.dk +4587158794 eller kommunikationskonsulent Michael Strangholt mis@dce.au.dk +4587151354.