Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NOVANA 2016 offentliggjort

Nu er der et opdateret, samlet billede af udviklingen i dansk natur og vandmiljø.

30.04.2018 | Michael Strangholt

I dag offentliggøres de sidste rapporter fra det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen (NOVANA) 2016. Det drejer sig om landovervågningen, vandløb og den faglige sammenfatning af arbejdet med naturovervågningen i Danmark for 2016.

NOVANA-rapporteringen består af en række områdespecifikke rapporter og en faglig sammenfatning. Sammenfatningen giver et nationalt overblik til de statslige og kommunale institutioner, der har bidraget til gennemførelse af overvågningsprogrammet eller arbejder med forvaltningen af vandmiljøet og naturen. Ligeledes kan offentligheden og interesseorganisationerne få centrale informationer om vandmiljøets og naturens tilstand og udvikling.

Overvågningen i 2016 omfattede overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet, luften (inkl. luftkvalitet i byerne), den terrestriske natur og en række arter. Rapporterne er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet i samarbejde med Miljøstyrelsen og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og på baggrund af rapporter fra fagdatacentrene. Data stammer primært fra selve overvågningsprogrammet, men er suppleret med data fra kommunernes forsyningsenheder ift. spildevand og indvinding af drikkevand.

For 2016 er dele af rapporteringen af miljøtilstanden blevet udskudt, da det har vist sig, at målinger af kvælstof og fosfor i ferskvand og havvand har været fejlbehæftede på grund af laboratoriefejl hos Miljøstyrelsens leverandør. Derfor er delrapporterne løbende blevet offentliggjort, og de sidste rapporter er de, som offentliggøres i dag.

Sammenfatningen er af hensyn til overskueligheden gjort meget kort. Det betyder, at datagrundlaget, forbehold i forhold til f.eks. usikkerheder på resultater eller særlige forhold i enkeltår ikke er medtaget, men skal findes i de faglige baggrundsrapporter.

Læs sammenfatningen Vandmiljø og Natur 2016 her.

Læs rapporten Vandløb 2016 – kemisk vandkvalitet og stoftransport her.

Læs rapporten Landovervågningsoplande 2016 her.

De øvrige NOVANA-rapporter kan findes her.

For oplysninger omkring NOVANA 2016, kontakt venligst DCE ved chefkonsulent Susanne Boutrup sub@dce.au.dk +4587158794 eller kommunikationskonsulent Michael Strangholt mis@dce.au.dk +4587151354.

 

 

 

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi