Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Krydstogtskibe forurener i de højere luftlag

Når store krydstogtskibe lægger til havn, sker der en overskridelse af grænsen for forurening med spidsværdier af kvælstofdioxid.

26.04.2019 | Michael Strangholt

Foto: Colurbox

De imponerende store krydstogtskibe, der besøger de danske havne, efterlader ikke kun turister. Udstødningsgasser i form af kvælstofdioxid og fine partikler bliver udledt til luften ved havnene.

Nu viser nye beregninger, at udstødningen fra krydstogtskibe i Købehavns Havn og Aarhus Havn overstiger grænseværdien for luftkvaliteten af spidsværdier af kvælstofdioxid, når man kommer op i højden. Grænseværdien er 200 mikrogram pr. kubikmeter, som kun må overskrides i 18 timer på et år.

En ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet beskriver, hvordan krydstogtskibenes udstødning giver en stigende koncentration af kvælstofdioxid, jo højere oppe man befinder sig i nærheden af et krydstogtskib.

Forskere har beregnet luftforureningen fra krydstogtskibene i forskellige højder for mindre områder i havnene for at vurdere, hvordan mennesker i etagebyggeri kan blive udsat for luftforurening fra krydstogtskibe. Beregningerne er foretaget i 25, 50 og 70 meters højde.

Allerede i 25 meters højde tangerer koncentrationen af spidsværdier for kvælstofdioxid grænseværdien, og højere oppe når koncentration op over fire gange det tilladte. Ved jordoverfladen ved 1,5 meters højde er bidraget fra skibenes udstødning til luftkvaliteten derimod beskeden, viser rapportens beregninger.

København hårdest ramt
I 2017 anløb 463 krydstogtskibe danske havne ifølge Danmarks Statistik. Langt størstedelen af alle anløb til danske havne fandt sted i Københavns Havn, som stod for 70% af de besøgende krydstogtskibe i 2017. Den næststørste var Aarhus Havn med 8% og derefter Rønne Havn med 6%, mens resten fordeler sig på øvrige havne.

For København viser beregningerne i rapporten, at krydstogtskibene i 2017 udledte næsten 300 ton kvælstofoxider og ti ton fine partikler (PM2,5). Det betyder, at krydstogtskibene i 2017 stod for en sjettedel af den samlede udledning af kvælstofoxider fra alle kilder i en større del af Købehavn og seks procent af den samlede udledning af partikler (PM2,5).

For at kunne belyse hvordan krydstogtskibe påvirker luftkvaliteten i København og Aarhus, har forskerne indsamlet detaljerede oplysninger om de enkelte krydstogtskibe i 2017, deres emissionsforhold, deres placering i havnene, og hvornår de har ligget i havnene. Ud fra disse oplysninger er der gennemført luftkvalitetsberegninger af, hvordan luftkvaliteten bliver påvirket af krydstogtsskibene.

Læs hele rapporten ”Kortlægning af luftforurening fra krydstogtskibe i København og Aarhus” her. (link)

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk tlf +4530183127.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen