Aarhus Universitets segl

Jægere må skyde flere gæs

Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

Temperaturforholdene på Svalbard i maj 2016 har været meget gunstige, hvilket tyder på, at der bliver en god ynglesucces i bestanden. På baggrund af bestandstallet og den forventede gode ynglesucces forudsiger den optimale jagtstrategi for den kommende jagtsæson, at der kan nedlægges 25.000 kortnæbbede gæs.

I henhold til en aftale i den internationale arbejdsgruppe for forvaltningsplanen skal Danmark og Norge dele udbyttet i forholdet 70:30. Det betyder, at der i Danmark er mulighed for at nedlægge 17.500 kortnæbbede gæs.

Derfor anbefaler Vildforvaltningsrådet på baggrund af den seneste rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi om forvaltningen af kortnæbbede gæs, at jagttiden igen udvides med januar.

I jagtsæsonen 2015 blev der nedlagt i alt 11.220 kortnæbbede gæs (deraf 8.760 i Danmark). I 2014, hvor der var jagt i januar, blev der nedlagt 14.800 (deraf 13.200 i Danmark). 

Der blev i slutningen af april 2016 foretaget røntgenfotografering af kortnæbbede gæs (indfanget ved kanonnet-fangst i Nord-Trøndelag i Norge). Dette er sket i et norsk-dansk samarbejde mellem myndigheder, jagtorganisationer og forskningsinstitutioner i henhold til aftale i den internationale arbejdsgruppe for forvaltningsplanen. Resultaterne viser, at anskydningsprocenten fortsat er for nedadgående (18% hos de ældre fugle og 4% hos de unge fugle).

I henhold til indstilling fra Vildtforvaltningsrådet i 2015 ønskes der en årlig opdatering af jagtstrategien for kortnæbbet gås. Dette sker som led i den internationale forvaltningsplan for bestanden, hvor det er målet at holde bestanden på et stabilt niveau omkring 60.000. Dette mål skal opnås ved regulering af jagten på kortnæbbet gås i Norge og Danmark, hvor den har jagttid.

I maj 2015 viste en international tælling, at bestanden var faldet til 59.000 individer. Det medførte et behov for at reducere jagttrykket for den efterfølgende jagtsæson 2015-16. Det blev besluttet at indstille jagten i januar i Danmark. En efterfølgende tælling i starten af november 2015 gav et estimat på 75.000, hvilket viste, at tallet fra maj 2015 måtte have været for lavt. Det blev besluttet at fastholde jagttiden som den var.

Da jagtstrategien er særdeles følsom over for ændringer i bestandsstørrelser, lagde Vildtforvaltningsrådet og den internationale arbejdsgruppe bag forvaltningsplanen, som mødtes i december 2015, vægt på, at der var behov for ekstra fokus på bestandsestimeringen. Det er især vigtigt at kunne vurdere usikkerheder (og eventuelle skævheder) omkring et bestandstal og indarbejde det i den efterfølgende jagtstrategi.

Både i november 2015 og maj 2016 har der været ekstra fokus på at opspore nye steder, som benyttes af kortnæbbet gås, både i Sverige og Tyskland, men også i Norge og Danmark. Der er kommet en helt ny overraskende udvikling, nemlig at store antal kortnæbbede gæs er begyndt tn bruge Oulu-området i Nordvestfinland som forårsrasteplads (med op til 3000 i maj 2016). I Nord-Trøndelag i Norge er der også fundet nye rastepladser.

I starten af maj 2016 blev bestandsstørrelsen estimeret til 74.000 individer. De nye fund giver en forklaring på underestimeringen i maj 2015. Gæssene finder dog hele tiden nye rastepladser, og der er behov for en alternativ måde til estimering af bestandsstørrelsen. Aarhus Universitet/DCE har siden 1990 foretaget halsringmærkning af bestanden. På baggrund af intensive aflæsninger, som giver et estimat for hvor mange halsringmærkede gæs, der er i bestanden, og registreringer af hvor stor en andel af bestanden der bærer halsringe, kan bestandsstørrelsen estimeres (fangst-genfangst metode). Denne analyse viser god overensstemmelse med tællingerne. Resultaterne er i den senest rapport opdateret og er blevet fremlagt for Vildtforvaltningsrådet – og har altså nu resulteret i indstillingen om en udvidet jagtsæson med mulighed for at nedlægge flere gæs.

Læs rapporten her.