Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flere vandløb fejler ved granskning med tre kvalitetselementer

Inddragelse af fisk og planter som yderligere to kvalitetselementer - udover det eksisterende kvalitetselement smådyr - i fastlæggelsen af vandløbenes tilstand indebærer en nedgang i antallet af vandløb i Danmark, der opfylder EU-vandrammedirektivets krav om ”god økologisk tilstand”.

30.05.2013 | Steen Voigt

Skovvandløb.

Skovvandløb.

Det viser en gennemgang af data fra vandløbsstationer under det nationale overvågningsprogram NOVANA, som DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har foretaget for Naturstyrelsen.

Hvis alene det hidtidige kvalitetselement smådyr, defineret i Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI), anvendes i forhold til dataene fra vandløbsstationerne, opfylder seks ud af ti undersøgte vandløb kravet om ”god økologisk tilstand”.

Anvendes DVFI-indekset sammen med et nyudviklet indeks fra Aarhus Universitet for vandløbets planter, Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI), er det godt hvert tredje vandløb, der opfylder kravet.

Anvendes DVFI-indekset sammen med planteindekset og et fiskeindeks (LZI), der er udviklet i Litauen og som er blevet testet som anvendeligt i Danmark, så er det godt hvert femte vandløb, der opfylder kravet.

Hvor alle tre indeks anvendes skal vandløbet opfylde kvalitetsmålet for både smådyr, planter og fisk. Fejler målopfyldelsen for blot ét af de tre kvalitetselementer, så ”bortdømmes” vandløbet som ikke-opfyldende målet.

Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen står sammen med kollegerne Annette Baattrup-Pedersen, Peter Wiberg-Larsen og Søren Erik Larsen for redegørelsen, der også peger på årsagerne til vandløbenes manglende målopfyldelse og foreslår virkemidler til at forbedre vandløbenes tilstand.

EU’s vandrammedirektiv sætter nye standarder for forbedringer af vandmiljøet og sigter mod mindst god økologisk tilstand, der i vandløb skal måles ved hjælp af fire forskellige biologiske kvalitetselementer: fisk, planter, smådyr og bentiske alger.

I Danmark er der under planlægningen i den første vandplansperiode udelukkende anvendt kvalitetselementet smådyr til vurdering af vandløbets tilstand, men i de kommende planlægningsperioder forventes flere at komme i spil ligesom alle fire kvalitetselementer på længere sigt forventes anvendt.

Kontakt: Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, tlf. 8715 8753, ek@dmu.dk 
               DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
               Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Redegørelse for konsekvenser af implementeringen af yderligere kvalitetselementer for målopfyldelsen i vandløb, årsager til manglende opfyldelse og forslag til hvilke virkemidler der kan forbedre tilstanden. Esben Astrup Kristensen, Annette Baattrup-Pedersen, Peter Wiberg-Larsen & Søren Erik Larsen. 2013. Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. S.17 Notatet

Udvikling af planteindeks i danske vandløb Vurdering af økologisk tilstand (Fase I). Baattrup-Pedersen. A. & Larsen, S.E. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 60. 
Rapporten

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen