Aarhus Universitets segl

1.526 truede arter på den danske Rødliste

Ud af 8.169 hjemmehørende arter, der i perioden 2003-2010 har kunnet vurderes i overensstemmelse med reglerne for anvendelsen af rødlistesystemet, er 1.526 arter vurderet som truede.

Rødlig perlemorsommerfugl
Rødlig perlemorsommerfugl er måske den sidste rigtige skovlysningsart vi har tilbage blandt sommerfuglene. De andre er forsvundet én efter én, i takt med dræning, ophørt græsning og tilplantning af skovlysninger i de danske skove. Foto: Jørn Skeldahl

Det fremgår af bogen ”Danmarks truede arter. Den danske rødliste”, som udgives af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Bogen er den første i forlagets serie ”Miljøbiblioteket” og har seniorbiolog Peter Wind og seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet, som hovedforfattere med bidrag af Tom Fenchel, Claus Emmeche og Anne Gry Haugland.

I alt er status for 10.581 arter blevet gennemgået i perioden 2003-2010 – under en tredjedel af det samlede antal arter af dyr, svampe og planter, som kendes fra Danmark. Ud af dette antal er det for 2.412 arter skønnet, at den eksisterende viden for er for ufuldstændig til, at der kan foretages en vurdering af deres status.

Insekter og svampe udgør med trefjerdedele langt hovedparten af de rødlistevurderede arter, mens karplanter og laver udgør en femtedel og hvirveldyrene resten.

Rødliste - tabel over arters status

Status for de 10.581 behandlede arter 2003-2010 og deres fordeling på plante-, svampe- og dyregrupper samt kategori.

 

Seniorbiolog Peter Wind forklarer, at der er flere grunde til, at over to tredjedele af de kendte danske arter endnu ikke er behandlet.

”Dels er der mangel på kyndige eksperter, dels er der knaphed på data og basal biologisk viden om mange af arterne. En rødlistevurdering foretages typisk som ekstraarbejde i fritiden, og mange eksperter kan have svært ved at finde tid til opgaven,” siger Peter Wind.

Rødlistevurderingen viser, at det især er de kræsne arter, der er truede – arter som stiller særlige krav til levested eller fødekilde. Bogen præsenterer udover resultatet af selve rødlistevurderingen eksempler på udvalgte arters levevis og levested. Fokus rettes mod nogle af de levesteder, der huser eller har huset mange af de truede arter. Disse levesteder forringes eller forsvinder – og med dem de arter, der specifikt er knyttet hertil.

”Mange arter har en levevis, som har virket i millioner af år, men som ikke duer i det intensivt kultiverede landskab, som vi har frembragt. Arter, som er knyttet til næringsfattige levesteder med store græssende dyr eller gamle skove med gamle træer og dødt ved vantrives i Danmark,” siger Rasmus Ejrnæs og nævner sommerfugle, bier og laver som eksempler på artsgrupper med mange truede arter.

I et kapitel gives ordet til ’naturnørderne’, eksperter på hver deres område. De fortæller om deres passion for den eller de artsgrupper, de har kastet sig over, og hvilke glæder de har ved at studere arter i dybden. Et andet kapitel fortæller om værdien af de truede arter, for hvorfor egentlig bruge alt det krudt på arter, som åbenbart ikke kan klare sig selv?

Bogen slutter med et kik i krystalkuglen. I lyset af vores viden om de truede arter vurderes det, hvordan udviklingen i den danske artsdiversitet vil være fremover, og hvad der skal til for at ændre kursen.

 

Rødlistebog - forside

Miljøbiblioteket

Danmarks truede arter er første bind i den populærfaglige serie Miljøbiblioteket om natur og miljø i Danmark og Grønland. Serien formidler vigtig viden om naturen og samfundet til den natur- og miljøinteresserede læser og udgives i et samarbejde mellem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitetsforlag.

Kontakt: Seniorbiolog Peter Wind, tlf. 8715 8873, pwi@dmu.dk 
               DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
               Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

   
               Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, tlf. 8715 8853, rej@dmu.dk 
               DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
               Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

 

Danmarks truede arter. Den danske Rødliste. Peter Wind og Rasmus Ejrnæs. Med bidrag af Tom Fenchel, Claus Emmeche og Anne Gry Haugland. 180 sider. Rigt illustreret.

Pris: 249,95 kr. hos Aarhus Universitetsforlag