Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Knopsvaner i Skjern Enge. Foto: Ole Amstrup

18.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Genopretningen af Skjern Å gevinst for trækkende vandfugle

Naturgenopretningen af den nedre del af Skjern Ådalen med slyngede åløb, våde enge og søer har løftet området op til at være landets fjerdevigtigste ferskvandslokalitet for trækkende vandfugle.

Skjern Enge. Foto: Taxiarchos228, Wiki Commons

18.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

De fleste danske fuglereservater er velfungerende

59 ud af Danmarks 88 reservater for trækkende vandfugle fungerer med sikkerhed godt og efter hensigten – både på nationalt og lokalt plan.

DCE' faste lufmålestation på H. C. Andersens Boulevard i København og den midlertidige luftmålestation til højre. Foto: Stephan Bernberg

18.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vejbaneomlægning hovedårsag til øget luftforurening lokalt i København

Omlægningen i sommeren 2010 af en busbane til almindelig vejbane ud for luftmålestationen på Rådhussiden af H. C. Andersens Boulevard i det centrale København er den væsentligste årsag til et spring opad i den målte luftforurening med kvælstofdioxid (NO₂) og kvælstofoxider (NOₓ) på strækningen.

Fugleliv i Vejlerne. Foto: Malene Thyssen, Wikimedie Commons

18.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vurdering: Skjern Enge fjerdevigtigste ferskvandsområde for trækkende vandfugle

Forskerne fra DCE, Aarhus Universitet, der har fulgt udviklingen af fuglelivet i det naturgenoprettede Skjern Enge, den nedre del af Skjern Ådalen ud mod Ringkøbing Fjord, bedømmer nu området til at være Danmarks fjerdevigtigste ferskvandslokalitet for trækkende vandfugle.

Nyere studier af genetik, kraniemorfometri og sporinger af satellitmærkede dyr har vist, at marsvin i farvandene mellem Nordsøen og Østersøen tilhører tre forskellige bestande. 1) En bestand udnytter Nordsøen og Skagerrak, 2) en anden bestand udnytter Kattegat, Bælthavet, Øresund og den vestligste Østersø, 3) mens den tredje bestand findes i indre Østersø. Foto: Solvin Zankl © SAMBAH

11.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forskere: Muligt stort yngleområde for det kritisk truede Østersømarsvin

To års indsamling af lyde fra marsvin i Østersøen har givet forskerne ny, positiv viden om den lille hvalart, der er vurderet kritisk truet i Østersøen.

Rapporten forside.

08.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Screening viser kvaternære ammoniumforbindelser i spildevand, slam, fisk og bundmateriale

Kvaternære ammoniumforbindelser, de såkaldte QAC – en gruppe kemiske stoffer, der anvendes blandt andet som blødgørere, i desinfektionsmidler og i husholdnings- og plejeprodukter - er i Danmark påvist i vekslende koncentrationer i både renset og urenset spildevand, i slam fra rensningsanlæg, i fisk og i bundmateriale fra vandområder.

Sverdrup forskningsstation på Svalbard, der ejes og drives af Norsk Polarinstitutt er med i håndbogen, der ligesom det tidligere udgivne stationskatalog kan give interesserede et spændende indblik i livet og forskningen på stationerne. Begge publikationer er rigt illustrerede. Foto fra håndbogen: Linda Bakken

08.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Sådan passer du bedst din arktiske forskningsstation

71 forskningsstationer i Arktis og de nordlige alpine områder har puljet deres viden og erfaringer om driften af disse forskningsfaciliteter, ofte placeret i de mest øde og vildsomme områder på den nordlige halvkugle.

26.11.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Langvarigt, udbredt og intenst iltsvind i 2014

Trods en markant forbedring af iltforholdene i de danske farvande i løbet af november var flere fjorde, kystnære områder og åbne indre farvande fortsat ramt af udbredt moderat og spredt kraftigt iltsvind.

30.10.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kraftigt iltsvind i sydøstjyske og fynske farvande fortsatte i oktober

Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde var midt i oktober fortsat udsat for kraftigt og udbredt iltsvind, mens iltforholdene i Limfjorden forbedredes fra midt i september og ind i oktober.

Gudenåen i Søhøjlandet. Foto: Colourbox

27.10.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Unikt Danmarkskort kan vise vej til bevarelse af biodiversiteten

Miljøminister Kirsten Brosbøl har netop fremlagt Naturplan Danmark – regeringens plan for, hvordan den danske natur kan udvikles fremover. Et hovedformål er at standse tabet af biodiversitet. I forbindelse med planen offentliggøres også ”Biodiversitetskort for Danmark”.

Enårig strandengsvegetation ved brakvandssøen Flasken ved Jammerland Bugt i Vestsjælland. Foto fra rapporten: Henriette Bjerregaard

24.10.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kystnaturens tilstand kan nu også vurderes på ensartet grundlag

Tilstanden for sårbar kystnatur som strandvolde, klinter og strandenge i Danmarks beskyttede Natura 2000-områder kan fremover vurderes ud fra et ensartet grundlag.

Vue over Roskilde by. Foto: Roskilde Kommune

09.10.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Luftkvalitet overholder alle grænseværdier i Roskilde Kommune

Koncentrationerne af luftforurening på gadeplan i Roskilde Kommune er - som forventet - højest langs med kommunens største veje, hvor trafikken udgør en væsentlig forureningskilde. Det gælder i Roskilde på indfaldsvejene, indre ringvej og de større fordelingsveje i byen.

Vandmiljø: Suså på Sjælland ved Næsby. Foto: Kirsten Bang

01.10.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Virkemiddel-vurdering: Kvælstofudvaskning reduceres mindst 14.000 ton frem til 2021

Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsplanternes rodzone kan i de kommende år frem mod 2021 blive reduceret mellem knap 14.000 og 18.000 ton.

Selv store vandløbssystemer kan være udfordrede af for meget vand ved sammenfald af forskellige vejrforhold - som eksemplet her fra Skjern Å efter snesmeltning og efterfølgende skybrud i januar 2012. Foto: Jane Bang Poulsen

30.09.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Landmænd kan imødegå ødelæggelser ved skybrud – og tjene på det

Aktiv vandforvaltning som et element i lokal klimatilpasning til skybrudsoversvømmelser kan blive et nyt forretningsområde for landmænd.

26.09.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Algeopblomstringer og fornyet iltsvind i september

En køligere og mere blæsende august forbedrede forholdene i de iltsvindsramte danske farvande, men de sommerlige forhold i første halvdel af september kombineret med et forøget iltforbrug ved nedbrydningen af nye algeopblomstringer førte til udbredt og intenst iltsvind i en del i forvejen iltsvinds-sårbare områder.

Død, voksen ræv i indgangen til grav. © Foto: Morten Hilmer

24.09.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Jægere skød markant færre ræve

I jagtsæsonen 2013/14 blev der i alt nedlagt 2,259 mio. stykker vildt. Det er en tilbagegang på fem procent i forhold til den foregående sæson, svarende til ca. 110.000 stykker vildt.

Skarvkolonien på Mågeøerne ved Svendborg. Foto: Thomas Bregnballe

12.09.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Flere ynglende skarver i 2014

Antallet af ynglende skarver i Danmark steg i 2014 med 23 procent i forhold til året før. Nye tal fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at antallet af ynglepar i foråret blev optalt til 30.503.

Et højt jagttryk på unge hjorte fører til, at næsten ingen hjorte bliver gamle nok til at opnå fuldt udviklede gevirer. Foto fra rapporten: Mads Flinterup

12.09.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Danske kronhjorte dør unge

Krondyrjægere får alt for lidt ud af de danske krondyrbestande i form af store trofæer, fordi langt de fleste hjorte nedlægges længe før de når at udvikle fuld krops- og gevirstørrelse.

Jorden omkring den tidligere bly-zinkmine ved Mestersvig i Østgrønland undersøges for olieforurening. Foto: Lis Bach

29.08.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Aftale med Selvstyret fornyet: DCE skal øge miljøviden på råstofområdet

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, skal yderligere øge videngrundlaget og dermed sin ekspertise inden for områder, hvor Grønland har brug for en stærkere specialiseret rådgivning i form af forskningsbaseret miljørådgivning på råstofområdet.

Foto fra rapporten: En lys fane af vand i Skive Fjord sidst i juli. Den lyse farve skyldes svovlbrinte, som blev frigivet på grund af iltsvind og derefter iltet til frit svovl . Foto Lindy Jørgensen, Skive Folkeblad.

28.08.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Svag vind og varme ramte sårbare fjorde med kraftigt iltsvind

Kombinationen af høje temperaturer og især rolige vindforhold i det sene forår bevirkede, at iltsvindet i 2014 startede tidligt og hurtigt tog til i udbredelse og styrke.

For at anvende Naturdok.dk skal man registrere sig som bruger. Det sker gennem login-knappen på siden.

25.06.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Naturdok.dk til dokumentation af naturindsatser

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har med støtte fra 15. Juni Fonden udviklet internetportalen Naturdok.dk, hvor myndigheder og private lodsejere i detaljer kan dokumentere deres naturforvaltningsaktiviteter.

Rødlig perlemorsommerfugl er måske den sidste rigtige skovlysningsart vi har tilbage blandt sommerfuglene. De andre er forsvundet én efter én, i takt med dræning, ophørt græsning og tilplantning af skovlysninger i de danske skove. Foto: Jørn Skeldahl

11.06.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

1.526 truede arter på den danske Rødliste

Ud af 8.169 hjemmehørende arter, der i perioden 2003-2010 har kunnet vurderes i overensstemmelse med reglerne for anvendelsen af rødlistesystemet, er 1.526 arter vurderet som truede.

DCE's luftmålestation på Jagtvej i København. Foto: Stephan Bernberg Ingemann

11.06.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ren-luftzone i København vil mindske sundhedsudgifter

Der er penge at spare på sundhedssiden ved at begrænse luftforureningen fra køretøjernes udstødning i København gennem indførelse af en ren-luftzone med skærpede miljøkrav til person- og varebiler og til busser i fast rutefart.

Trafikken på H.C. Andersens Boulevard i København. Foto: Stephan Bernberg Ingemann

11.06.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Trafiksod ny indikator for effekt af ren-luftzone i København

Effekten på luftkvaliteten af en ren-luftzone i København kan vurderes ved at se på indholdet af elementært kulstof, populært kaldet sod, i udstødningen fra især dieselkøretøjer.

Krondyr. Foto: J. K. Kjærgaard

30.05.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ændrede jagttider påvirker jægernes udbytte minimalt

Jægerne nedlægger stort set samme antal stykker vildt, selv om jagttiden på en art ændres, også til en kortere periode som redskab i forvaltningen af en bestand.

Viser resultater 226 til 250 ud af 413

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste