Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

ISAAFFIK Arctic Gateway er navnet på en ny arktisk webportal, der er udviklet af danske, grønlandske og færøske universiteter og forskningsinstitutioner samt det danske forsvar.

09.04.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Webportal samler rigsfællesskabets arktiske forskning

ISAAFFIK Arctic Gateway er navnet på en ny arktisk webportal, der åbnede den 8. april som et dynamisk værktøj for alle, der arbejder i Arktis.

08.04.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat forbedring i byernes luftkvalitet i 2013 – på nær ét sted

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev igen i 2013 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning i landets fire største byer, H.C. Andersen Boulevard i København.

16.03.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE vinder EU-rådgivningskontrakter på miljøområdet

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har i februar 2015 vundet to rammekontrakter om rådgivning for EU-institutioner.

Illustration af sammenhæng mellem de tre modelsystemer, der indgår i den samlede nationale kvælstofmodel.

06.03.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

National model til kvælstoftransport og nye opdaterede retentionskort

Udvikling af en national kvælstofmodel sætter forskere ved GEUS og de nationale centre DCA og DCE ved Aarhus Universitet i stand til mere detaljeret og præcist at beregne hvor meget kvælstof, der årligt udvaskes til kystvandene og hvor meget der fjernes undervejs.

Levende hegn. Foto: Jørn Pagh Berthelsen

06.03.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Naturindholdet i agerlandets småbiotoper er forarmet

Vejkanter, markskel, levende hegn, småskove og bræmmer langs grøfter rummer natur, men en forarmet én af slagsen.

Blandet samfund af brunalgen fingertang og rødalger på stenrev i Kattegat. Foto: Karsten Dahl

26.02.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vandet i Kattegat var i 2013 det klareste i 24 år

Målt på sigtdybde var vandet i Kattegat og i andre åbne, indre danske farvande i 2013 det klareste siden 1989.

26.02.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kviksølv ophobes i fisk i danske vandløb og søer

Undersøgelser af fisk i vandløb og søer har vist, at størstedelen af fiskene har et kviksølvindhold højere end EU’s miljøkvalitetskrav for kviksølv i fisk.

12.02.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Beregning for 2020: Færre dør for tidligt af luftforurening

Skærpede EU-regler og yderligere nationale indsatser mod luftforurening vil frem mod 2020 reducere antallet af for tidligt døde i Danmark til 2.200 som følge af forureningen.

13.01.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE udvikler modelværktøjer til Danmarks nye vandområdeplaner

Computermodeller, der sammenstiller næringsstofbelastning og økologisk tilstand i danske fjorde og bugter, indgår sammen med modeller for de åbne havområder som vigtige værktøjer i Danmarks kommende vandområdeplaner 2015-2021.

13.01.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Virkemidler til vandplaner og målrettet arealregulering

Aarhus Universitet har sammenfattet et katalog over virkemidler, der kan bruges til at regulere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet. Kataloget anvendes i forbindelse med, at der skal udarbejdes nye vandplaner og målrettet arealregulering.

Gråsælungen og dens mor i den danske del af Vadehavet. Foto: Lasse Fast Jensen

12.01.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Gråsælen yngler i det danske Vadehav efter 500 års fravær

Under en optælling af gråsælerne i det danske Vadehav den 30. december 2014 blev der observeret en nyfødt unge sammen med sin mor på en fjerntliggende sandbanke.

Knopsvaner i Skjern Enge. Foto: Ole Amstrup

18.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Genopretningen af Skjern Å gevinst for trækkende vandfugle

Naturgenopretningen af den nedre del af Skjern Ådalen med slyngede åløb, våde enge og søer har løftet området op til at være landets fjerdevigtigste ferskvandslokalitet for trækkende vandfugle.

Skjern Enge. Foto: Taxiarchos228, Wiki Commons

18.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

De fleste danske fuglereservater er velfungerende

59 ud af Danmarks 88 reservater for trækkende vandfugle fungerer med sikkerhed godt og efter hensigten – både på nationalt og lokalt plan.

DCE' faste lufmålestation på H. C. Andersens Boulevard i København og den midlertidige luftmålestation til højre. Foto: Stephan Bernberg

18.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vejbaneomlægning hovedårsag til øget luftforurening lokalt i København

Omlægningen i sommeren 2010 af en busbane til almindelig vejbane ud for luftmålestationen på Rådhussiden af H. C. Andersens Boulevard i det centrale København er den væsentligste årsag til et spring opad i den målte luftforurening med kvælstofdioxid (NO₂) og kvælstofoxider (NOₓ) på strækningen.

Fugleliv i Vejlerne. Foto: Malene Thyssen, Wikimedie Commons

18.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vurdering: Skjern Enge fjerdevigtigste ferskvandsområde for trækkende vandfugle

Forskerne fra DCE, Aarhus Universitet, der har fulgt udviklingen af fuglelivet i det naturgenoprettede Skjern Enge, den nedre del af Skjern Ådalen ud mod Ringkøbing Fjord, bedømmer nu området til at være Danmarks fjerdevigtigste ferskvandslokalitet for trækkende vandfugle.

Nyere studier af genetik, kraniemorfometri og sporinger af satellitmærkede dyr har vist, at marsvin i farvandene mellem Nordsøen og Østersøen tilhører tre forskellige bestande. 1) En bestand udnytter Nordsøen og Skagerrak, 2) en anden bestand udnytter Kattegat, Bælthavet, Øresund og den vestligste Østersø, 3) mens den tredje bestand findes i indre Østersø. Foto: Solvin Zankl © SAMBAH

11.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forskere: Muligt stort yngleområde for det kritisk truede Østersømarsvin

To års indsamling af lyde fra marsvin i Østersøen har givet forskerne ny, positiv viden om den lille hvalart, der er vurderet kritisk truet i Østersøen.

Rapporten forside.

08.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Screening viser kvaternære ammoniumforbindelser i spildevand, slam, fisk og bundmateriale

Kvaternære ammoniumforbindelser, de såkaldte QAC – en gruppe kemiske stoffer, der anvendes blandt andet som blødgørere, i desinfektionsmidler og i husholdnings- og plejeprodukter - er i Danmark påvist i vekslende koncentrationer i både renset og urenset spildevand, i slam fra rensningsanlæg, i fisk og i bundmateriale fra vandområder.

Sverdrup forskningsstation på Svalbard, der ejes og drives af Norsk Polarinstitutt er med i håndbogen, der ligesom det tidligere udgivne stationskatalog kan give interesserede et spændende indblik i livet og forskningen på stationerne. Begge publikationer er rigt illustrerede. Foto fra håndbogen: Linda Bakken

08.12.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Sådan passer du bedst din arktiske forskningsstation

71 forskningsstationer i Arktis og de nordlige alpine områder har puljet deres viden og erfaringer om driften af disse forskningsfaciliteter, ofte placeret i de mest øde og vildsomme områder på den nordlige halvkugle.

26.11.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Langvarigt, udbredt og intenst iltsvind i 2014

Trods en markant forbedring af iltforholdene i de danske farvande i løbet af november var flere fjorde, kystnære områder og åbne indre farvande fortsat ramt af udbredt moderat og spredt kraftigt iltsvind.

30.10.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kraftigt iltsvind i sydøstjyske og fynske farvande fortsatte i oktober

Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde var midt i oktober fortsat udsat for kraftigt og udbredt iltsvind, mens iltforholdene i Limfjorden forbedredes fra midt i september og ind i oktober.

Gudenåen i Søhøjlandet. Foto: Colourbox

27.10.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Unikt Danmarkskort kan vise vej til bevarelse af biodiversiteten

Miljøminister Kirsten Brosbøl har netop fremlagt Naturplan Danmark – regeringens plan for, hvordan den danske natur kan udvikles fremover. Et hovedformål er at standse tabet af biodiversitet. I forbindelse med planen offentliggøres også ”Biodiversitetskort for Danmark”.

Enårig strandengsvegetation ved brakvandssøen Flasken ved Jammerland Bugt i Vestsjælland. Foto fra rapporten: Henriette Bjerregaard

24.10.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kystnaturens tilstand kan nu også vurderes på ensartet grundlag

Tilstanden for sårbar kystnatur som strandvolde, klinter og strandenge i Danmarks beskyttede Natura 2000-områder kan fremover vurderes ud fra et ensartet grundlag.

Vue over Roskilde by. Foto: Roskilde Kommune

09.10.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Luftkvalitet overholder alle grænseværdier i Roskilde Kommune

Koncentrationerne af luftforurening på gadeplan i Roskilde Kommune er - som forventet - højest langs med kommunens største veje, hvor trafikken udgør en væsentlig forureningskilde. Det gælder i Roskilde på indfaldsvejene, indre ringvej og de større fordelingsveje i byen.

Vandmiljø: Suså på Sjælland ved Næsby. Foto: Kirsten Bang

01.10.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Virkemiddel-vurdering: Kvælstofudvaskning reduceres mindst 14.000 ton frem til 2021

Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsplanternes rodzone kan i de kommende år frem mod 2021 blive reduceret mellem knap 14.000 og 18.000 ton.

Selv store vandløbssystemer kan være udfordrede af for meget vand ved sammenfald af forskellige vejrforhold - som eksemplet her fra Skjern Å efter snesmeltning og efterfølgende skybrud i januar 2012. Foto: Jane Bang Poulsen

30.09.2014 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Landmænd kan imødegå ødelæggelser ved skybrud – og tjene på det

Aktiv vandforvaltning som et element i lokal klimatilpasning til skybrudsoversvømmelser kan blive et nyt forretningsområde for landmænd.

Viser resultater 226 til 250 ud af 424

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste