Aarhus Universitets segl

Nr. 186: Screening af miljørisici ved udledningerne af miljøfarlige stoffer med industrispildevand til Agersø Sund - fokus på spildevandsudledningerne fra virksomheden RGS Nordic A/

Strand, J. 2020. Screening af miljørisici ved udledningerne af miljøfarlige stoffer med industrispildevand til Agersø Sund - fokus på spildevandsudledningerne fra virksomheden RGS Nordic A/S. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport nr. 186. http://dce2.au.dk/pub/TR186.pdf

Sammenfatning

Rapporten omfatter en screening af mulige miljørisici af udledningen af spildevand fra virksomheden RGS Nordic til Agersø Sund. Vurderingen i rapporten er baseret på dels udlederkrav i RGS Nordics miljøgodkendelse og dels på måledata for perioden 2005-2020. Data er hentet fra den nationale punktkildedatabase PULS, suppleret med enkelte data for indholdet af PFOS i spildevandet.

Den gennemførte screening viser, at spildevandet, der er udledt af RGS Nordic, indeholder miljøfarlige stoffer, der kan udgøre en risiko for marine organismer. I forhold til de gældende miljøkvalitetskrav for danske vandområder (Bekendtgørelse 1625 af 19/12/2017) konkluderer rapporten, at det på det foreliggende datagrundlag ikke kan udelukkes, at udledningen af miljøfarlige stoffer med spildevandet fra RGS Nordic kan medføre uønskede miljøeffekter, og derfor kan have betydning for om miljømålet om ”god tilstand” er opfyldt uden for den udpegede blandingszone for spildevandsudledningen i Agersø Sund.

Analysen viser også, at udledningen fra RGS Nordic overordnet set har overholdt kravene i den gældende miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er fra 2008, og kravværdierne tager udgangspunkt i de miljøkvalitetskrav, der var gældende på daværende tidspunkt.

Rapporten anbefaler, at datagrundlaget for vurdering af spildevandets belastning og eventuelle toksiske effekter på marine organismer bliver forbedret med en mere sted-specifik undersøgelse af miljøforholdene, herunder med målinger af forekomst og potentielle effekter af de relevante miljøfarlige stoffer omkring udledningspunktet og på udvalgte stationer i Agersø Sund.