Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 9: Sammenligning af NO2-målinger og OSPM-beregninger for 10 gadestrækninger i København

Ellermann, T., Ketzel, M. & Solvang Jensen, S. 2012. Sammenligning af NO2-målinger og OSPM-beregninger for 10 gadestrækninger i København. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9. http://www.dmu.dk/Pub/TR9.pdf

 

Sammenfatning

Denne rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) præsenterer resultaterne af en sammenligning mellem målinger og modelberegninger af kvælstofdioxid (NO2) ved ti udvalgte gadestrækninger i København. Force Technology har målt NO2 i en fem ugers periode fra 24. oktober til 28. november 2011. DCE har foretaget modelberegningerne med Operational Street Pollution Model (OSPM) i to trin. På trin 1 (”blindtest”) er modelberegningerne foretaget uden kendskab til de målte koncentrationer, og med den modelversion og de inputdata, som svarer til de tidligere foretagne modelberegninger, der er rapporteret i 2011. På trin 2 er inputdata opdateret med det formål at forstå afvigelserne mellem målte og modelberegnede koncentrationer under trin 1. Denne rapport fra DCE præsenterer kun resultaterne fra modelberegningerne og sammenligningen med måleresultater. Målingerne fra Force Technology er beskrevet nærmere i Oxbøll et al. (2011).

Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen. Projektet er udført i samarbejde med Miljøstyrelsen, Force Technology og Københavns Kommune, der alle har medvirket ved udvælgelsen af de ti gadestrækninger. Gadestrækninger er udvalgt så de repræsenterer koncentrationsniveauer på højt, mellem og lavt niveau og således, at der indgår gader med både ensidig og tosidig bebyggelse.

Sammenligning mellem måleresultater fra DCE og Force Technology ved de to faste målestationer på H.C. Andersens Boulevard (HCAB) og Jagtvej viste god overensstemmelse mellem måleresultaterne fra Force Technology med passiv opsamling og fra AU/DCE, som anvender EU’s referencemetode.

Måleresultaterne viste, at koncentrationen af NO2 ved målestationen på HCAB ligger som den højeste blandt de udvalgte gadestrækninger. Seks ud af de ti gadestrækninger er blevet valgt, fordi modelberegningerne har vist, at de ligger blandt de ti danske gadestrækninger med de højeste koncentrationer af NO2. Dette bekræfter, at målestationen repræsenterer en af de gadestrækninger i Danmark, hvor der er de højeste koncentrationer af NO2.

Resultaterne fra ”blindtesten” af OSPM på trin 1 viser, at OSPM er i god overensstemmelse med måleresultaterne på syv ud af de ni udvalgte gadestrækninger, når beregningerne foretages med anvendelse af originale inputdata. Modelberegningerne giver god overensstemmelse for alle udvalgte gader med tosidig bebyggelse. To gader (Sydhavnsgade og Fredensgade), hvor der er stor forskel mellem modelberegninger med originale inputdata og måleresultater, har begge ensidig bebyggelse. Der er dog også to gadestrækninger med ensidig bebyggelse, hvor modellen giver resultater i god overensstemmelse med de målte koncentrationer. Det er derfor ikke entydigt, at det gadestrækninger med ensidig bebyggelse, som er dårligere beskrevet i modellen.

Efterfølgende er der på trin 2 blevet lavet en revurdering af inputdata til modellen for at belyse årsagerne til forskellen mellem målte og modelberegnede koncentrationer af NO2 ved Sydhavnsgade og Fredensgade. Beregninger af koncentrationen af NO2 med revurderede inputdata viser følgende:

Der kan være betydelige usikkerhed i inputdata (gadekonfiguration, trafikmængde, køretøjssammensætning, hastighed m.m.), og det er derfor ønskeligt at skærpe procedurerne for bestemmelsen af inputdata.

For hovedparten af gaderne giver revurdering af inputdata kun ubetydelige ændringer i den modelberegnede koncentration af NO2. For HCAB ved målestationen og Ågade gav revurdering af inputdata henholdsvis 10 % højere og 6 % lavere koncentration. For Sydhavsgade og Fredensgade gav revurderingen betydeligt større ændringer, og det var da også for netop disse gader at der i trin 1 blev fundet de største afvigelser mellem model og måleresultater.

Med de revurderede inputdata opnås modelresultater, som er i god overensstemmelse med målte koncentrationer for otte ud af ni gadestrækninger, hvor der er foretaget målinger. Den største afvigelse ses for Sydhavnsgade, hvor modellen overestimerer med omkring 20 % i forhold til den målte koncentration. Overordnet set vurderes modellens performance til at være særdeles tilfredsstillende, når blot inputdata har en tilstrækkelig høj kvalitet.

Forskellen mellem målinger og modelresultater på Fredensgade skyldtes dårlige inputdata for gadekonfigurationen.

På Sydhavnsgade skyldtes forskel mellem målinger og modelresultater fejl i inputdata vedrørende trafik.

Det er nødvendigt at tage et vist forbehold for, at påvirkningen fra byggerier og trafikændringer omkring Rådhuspladsen giver en øget usikkerhed i forbindelse med modelberegningerne for HCAB. Derfor blev der foretaget en ekstra sammenligning mellem model og måleresultater for hele perioden fra 2003 til 2011, hvor der er foretaget målinger i forbindelse med delprogram for luft under NOVANA. Denne sammenligning viste, at det er nødvendigt at foretage en skallering af input data for denne gadestrækning for at opnå tilfredsstillende overensstemmelse mellem målinger og modelresultater. Ydermere viste sammenligning at de modelberegnede årsmiddelkoncentrationer ligger under de målte koncentrationer i 2010 og 2011, hvilket formentligt skyldes de ekstra emissioner som følge af byggerier og vejomlægninger i området omkring målestationen.

På basis af resultaterne fra projektet vurderes det, at der vil være behov for mindre forbedringer af OSPM-beregninger for gadestrækninger med ensidig bebyggelse. Der bør gennemføres yderligere en målekampagne, som inkluderer flere gader med ensidig bebyggelse, herunder Nørre Søgade, hvor målingen desværre gik tabt i forbindelse med den nuværende målekampagne. Endelig bør der generelt arbejdes på at tilvejebringe bedre inputdata for trafikken.