Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 6: Ynglefugle i Vejlerne 2011

Kjeldsen, J.P. & Nielsen, H.H. 2011. Ynglefugle i Vejlerne 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 6. http://www.dmu.dk/Pub/TR6.pdf

 

Sammenfatning

Aage V. Jensen Naturfond og Danmarks Miljøundersøgelser (fra 1. juli 2011 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet) indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af ynglefugle i Vejlerne, Harboøre og Agger Tanger samt trækfugle i Vejlerne. Konsulentfirmaet ornit.dk fik til opgave at gennemføre den praktiske del af overvågningen. Denne rapport præsenterer resultaterne af overvågningen af ynglefugle i Vejlerne i 2011.

Formålet med ynglefugleovervågningen i Vejlerne er at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle. Denne overvågning sigter i første række på at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EF-fuglebeskyttelses-direktivet. Metoderne til overvågningen er fastlagt i tekniske anvisninger.

NOVANA-overvågningen af ynglefugle var i 2011 koncentreret om bl.a. plettet rørvagtel, trane og sortterne.

Der blev kortlagt i alt 13 territoriehævdende plettet rørvagtel, det største antal siden 2007. De fleste ankom i juli.

Bestanden af trane var på seks stedfaste par kortlagt ved gentagne lejligheder i løbet af ynglesæsonen. Det er den største bestand, som hidtil er registreret i Vejlerne. Parrene var fordelt med et par i Selbjerg Vejle og fem par i Bygholm Nord-rørskoven.

Der blev registreret 26-36 ynglepar af sortterne i en koloni i Kogleakssøen. De fik i alt 11 flyvedygtige unger.

Resultaterne af overvågningen af trækfugle i Vejlerne præsenteres ikke i denne rapport, men resultaterne findes i databaser på Institut for Bioscience.