Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 41: Danmarks ynglebestand af skarver i 2014

Bregnballe, T. & Therkildsen, O.R. 2014. Danmarks ynglebestand af skarver i 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 41. http://dce2.au.dk/pub/TR41.pdf 

Sammenfatning

I denne rapport præsenteres resultaterne af den optælling af skarvreder, som fandt sted i de danske skarvkolonier i foråret 2014. I 2014 var der 30.503 par ynglende skarver i Danmark. Det var 5.801 flere end i 2013, hvilket svarer til en fremgang på 23 %. Yngleantallet i 2014 blev dermed højere end i de foregående fire år, hvor yngleantallet varierede mellem 24.702 og 28.037 par. Fremgangen i 2014 i forhold til året før skyldes formentlig, at en større andel af skarverne end normalt ynglede, samt at skarverne i flere af kolonierne har ynglet med god succes i de forudgående år. Den milde vinter og det tidlige forår bevirkede, at mange skarver begyndte at yngle tidligt på sæsonen, og bedømt ud fra antallet af unger i rederne var tilgængeligheden af fisk tilsyneladende god i flere af koloniernes nærområder.

I 2014 gik antallet af ynglepar frem i alle regioner. De største fremgange fandt sted i Smålandsfarvandet, i den sydvestlige del af Kattegat samt i den nordlige del af Sjælland. Inden for hver af disse regioner steg redeantallet med 1.191-1.580 reder fra 2013 til 2014. Stor fremgang blev konstateret i nogle af de store kolonier (bl.a. Stavns Fjord, Svanegrunden og Søholt) såvel som i en del kolonier, som kun har huset et forholdsvist lille antal reder i de foregående år. I 2014 gjorde skarverne forsøg på at etablere kolonier på syv lokaliteter, hvor de ikke tidligere har ynglet. Yngleforsøg fandt også sted på fire lokaliteter, hvorfra skarverne havde været borte i mindst tre år. Samlet for hele landet ynglede der skarver på 76 lokaliteter i 2014. Det hidtil højeste antal lokaliteter med ynglende skarver har været 67. I 2014 husede den største koloni 2.414 reder (Stavns Fjord på Samsø) og den næststørste koloni 1.844 reder (Brændegård Sø-Nørresø på Sydfyn).

Naturstyrelsen foretog forvaltende indgreb i fem kolonier, og det bevirkede, at der ikke kom unger i 1.723 reder (5,7 % af alle reder i landet). I tre kolonier blev æggene i 1.224 reder olieret, og i en fjerde koloni blev æggene fjernet fra 174 reder. I en ny koloni etableret nær Københavns Lufthavn gav Naturstyrelsen af hensyn til flysikkerheden tilladelse til, at alle unger blev aflivet. Hvis kolonien var blevet opdaget, førend der kom unger, ville indgrebet have været begrænset til oliering af æggene. Som i 2013 fik tiltagene i 2014 et beskedent omfang sammenlignet med perioden 2001-2012, hvor 2.600-7.200 reder årligt blev reguleret.