Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 38: Estimering af arealanvendelse/ændringer i arealdække i Danmark fra 1990 - 2012

Levin, G., Blemmer, M., Gyldenkærne, S., Johannsen, V.K., Caspersen, O.H., Petersen, H.S., Nyed, P.K., Becker, T., Bruun, H.G., Fuglsang, M., Münier, B., Bastrup-Birk, A. & Nord-Larsen, T. 2014. Estimating land use/land cover changes in Denmark from 1990 – 2012. Technical documentation for the assessment of land use/land cover changes for estimation of carbon dioxide fixation in soil. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 38 http://dce2.au.dk/pub/TR38.pdf.

Sammenfatning

Ifølge artikel 3.4 i Kyotoprotokollen er Danmark forpligtet til at dokumentere binding og udslip af kuldioxid fra arealanvendelse og arealdække samt fra arealændringer. Til dette formål blev der, for Danmark, udviklet metoder til at estimere omfang og ændringer i arealanvendelse og arealdække siden 1990, som er Kyotoprotokollens basisår. I henhold til IPCC’s retningslinjer skal estimeringen af omfang og ændringer i arealanvendelse og arealdække omfatte følgende arealkategorier: Bebyggelse, dyrkede arealer, græsarealer, vådområder, som er dækket af vand hele året, vådområder, som i perioder er dækket af vand, skov og andre arealer. Bortset fra estimeringen af skov, som er delvist baseret på satellitbilledanalyser, er estimeringer af arealanvendelse og arealdække samt ændringer i disse baseret på eksisterende kategorisk (præ-klassificeret) geografisk information. Denne information omfatter topografiske kort, landbrugsregistre og markkort, data fra natur og habitatmonitering, matrikelkort samt bygningsspecifik information. Efter forbehandling, som fx fjernelse af geometriske fejl, konverteres alle inputdata til rasterlag med en cellestørrelse på 25x25 meter. Rasterlagene kombineres i et samlet kort over arealanvendelse og arealdække for 2011. Fordi inputdata ofte overlapper, er kombinationen til et samlet kort baseret på en vurdering af den geometriske præcision af hvert lag. Estimeringen af arealændringer er lavet for perioderne 1990 til 2005, 2005 til 2011 og for 2011 til 2012. For nogle arealkategorier (fx vådområder) findes der kun meget begrænset historisk rumlig specifik information. Derfor inddrager estimeringerne af arealændringer fra 1990 op til 2011 til en hvis grad antagelser, som er baseret på ekspertviden. En stigende adgang til detaljeret, rumlig specifik kategorisk information betyder, at estimeringer af årlige arealændringer efter 2011 er baseret på identifikation af ændringer i arealanvendelse og arealdække på baggrund af en sammenligning med opdaterede inputlag.