Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 35. Ynglefugle i Vejlerne 2013

Kjeldsen, J.P. & Nielsen, H.H. 2014. Ynglefugle i Vejlerne 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 35. http://dce2.au.dk/pub/TR35.pdf

Sammenfatning

Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af udvalgte ynglefugle i Vejlerne, Harboøre og Agger Tanger samt trækfugle i Vejlerne. Konsulentfirmaet ornit.dk fik til opgave at gennemføre den praktiske del af overvågningen. Denne rapport præsenterer resultaterne af overvågningen af ynglefugle i Vejlerne i 2013.

Formålet med ynglefugleovervågningen i Vejlerne er at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle. Denne overvågning sigter i første række på at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Metoderne til overvågningen er fastlagt i tekniske anvisninger.

NOVANA-overvågningen af ynglefugle var i 2013 koncentreret om bl.a. trane, engryle, brushane og sortterne.

Der blev kortlagt i alt 11 par traner i 2013, hvilket er samme høje antal som i 2012. For engryle (62 territorier) og brushane (14 yngleurolige høner) er der tale om fremgang i forhold til 2012. Sortterne udviste med blot 23 par en markant tilbagegang i forhold til 2012. De fik i alt tre flyvefærdige unger.