Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 26: Danmarks ynglebestand af skarver i 2013

Bregnballe, T., Hyldgaard, A.M. & Therkildsen, O.R. 2013. Danmarks ynglebestand af skarver i 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 26
http://dce2.au.dk/pub/TR26.pdf

Sammenfatning

I denne rapport præsenteres resultaterne af den optælling af skarvreder, som fandt sted i de danske skarvkolonier i foråret 2013. I 2013 var der 24.586 par ynglende skarver i Danmark. Det var 2.830 færre end i 2012, hvilket svarer til en nedgang på 10 %. Yngleantallet i 2013 er dermed det laveste antal, vi har haft i Danmark siden 1990. Tilbagegangen i 2013 i forhold til året før afspejler formentlig først og fremmest, at flere skarver end normalt helt undlod at yngle, bl.a. på grund af det meget kolde forår, forekomst af ræv i to af de større kolonier og ringe forekomst af fisk i flere af koloniernes nærområder.

I 2013 gik antallet af ynglepar tilbage i alle regioner på nær regionen ’Lillebælt og Det Sydfynske Øhav’. Den største regionale nedgang i antal reder fandt sted i det Sydvestlige Kattegat. Her faldt redeantallet med 1.286 reder fra 2012 til 2013. Generelt var nedgangen størst i store kolonier, hvorimod nogle af de mindre kolonier oplevede fremgang. Skarverne etablerede kolonier på i alt 65 lokaliteter i 2013. I 2013 fortsatte de seneste 20 års tendens til en gradvis spredning af de ynglende skarver i Danmark. Skarverne yngler nu fordelt i flere kolonier, og færre skarver yngler i meget store kolonier. I 2013 husede den største koloni blot 1.858 reder. Tilsammen har dette betydet, at skarverne nu er langt mere jævnt fordelt ud over landet, end det før var tilfældet.

I 2013 foretog Naturstyrelsen indgreb i fem kolonier og gav tilladelse til bortskræmning på en enkelt lokalitet. I alt blev der foretaget indgreb i 1.493 reder, og heraf blev æggene i 1.401 reder olieret. Indgrebene i danske skarvkolonier fik dermed et beskedent omfang i 2013 sammenlignet med årene 2001-2012, hvor 2.600-7.200 reder årligt blev reguleret.