Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 21: Opgørelse af emissioner og antal partikler på forpladsen i Københavns Lufthavn

Winther, M., Ellermann, T., Massling, A., Løfstrøm, P, Nøjgaard, J. K., Ketzel. M. & Kousgaard, U. 2014. Opgørelse af emissioner og antal partikler på forpladsen i Københavns Lufthavn. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 84 s. - Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 21. www2.dmu.dk/Pub/TR21.pdf

 

Sammenfatning

Nærværende rapport er udarbejdet for Københavns Lufthavne A/S af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Rapporten sammenfatter og dokumenterer resultaterne fra DCE’s opgørelse af udledningerne af partikler (angivet ved antal partikler) fra flyenes hovedmotorer, hjælpemotorer (APU, Auxiliary Power Unit), handlingsgrej og vejgående køretøjer i Københavns Lufthavn. Opgørelsen er udarbejdet i relation til arbejdsmiljø, og der har derfor været særlig fokus på opgørelse af udledningerne på forpladsen i lufthavnen. Undersøgelsen er udført for Københavns Lufthavne A/S i løbet af foråret 2013.

Arbejdet bygger oven på de tidligere undersøgelser, som DCE gennemførte i perioden 2009-2011 med det formål at undersøge niveauet af luftforurening på forpladsen i Københavns Lufthavn på basis af emissionsopgørelser, målinger og modelberegninger (http://www2.dmu.dk/Pub/TR5.pdf), herunder at kvantificere kilderne til luftforureningen på forpladsen. Resultaterne fra emissionsopgørelserne er vist i nærværende rapport.

Den første undersøgelse omfattede de luftforureningskomponenter, som udledes fra kilder på forpladsen og som potentielt set kan give anledning til sundhedsskadelige effekter i forbindelse med arbejde på forpladsen. Undersøgelsen inkluderede derfor – udover andre stoffer - målinger af både PM2,5 (massen af partikler med diameter under 2,5 µm) og størrelsesfordelingen (partikeldiameter mellem 6 og 700 nm) samt antallet af partikler, der er et mål for forureningen med de ultrafine partikler[1]. Undersøgelsen omfattende imidlertid kun en opgørelse af udledningerne af PM2,5, mens der ikke blev lavet en opgørelse over antallet af udledte partikler[2].

Resultaterne fra målingerne viste et højt antal partikler på forpladsen sammenlignet med tilsvarende tal fra målestationerne i København, herunder ved gademålestationen på H. C. Andersens Bouilevard. For at få viden om kilderne til det høje partikelantal på forpladsen har Københavns Lufthavne A/S derfor iværksat nærværende projekt med det mål at få udarbejdet en opgørelse over udledningerne af partikler angivet ved antallet af partikler.

Figur 1 i rapporten viser et detaljeret kort over forpladsen med afmærkning af standpladser, opstartsmærker for hovedmotorer, rulleveje og et udsnit af start-/landingsbanerne. Kortet er en del af grundlaget for den opgørelse af emissionen fra forskellige kilder, der gøres rede for i det følgende.[1] Ultrafine partikler (< 100 nm) udgør typisk 75-95% af det samlede partikelantal målt i størrelsesintervallet 6 – 700 nm.

[2]I den tidligere rapport anvendtes udtrykket ”partikelantal” som et kort udtryk for koncentrationen af partikler målt som antal per volumen (partikler per cm3).