Aarhus Universitets segl

Nr. 17: Interkalibrering af fytoplanktonundersøgelser i marine områder 2012

Jakobsen, H.H. 2013. Interkalibrering af fytoplanktonundersøgelser i marine områder 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 17. http://www.dmu.dk/Pub/TR17.pdf

 

Sammenfatning

Til understøttelse af Det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen (NOVANA) blev der i efteråret 2012 afholdt en fytoplanktoninterkalibrering med fokus på artsidentifikation og optælling af fytoplankton samt beregning af fytoplanktons kulstofbiomasse. Fem personer fra Danmark og en person fra Sverige deltog i interkalibreringen. Data blev indrapporteret via Naturstyrelsens datarapporteringsportal STOQ, hvorfra data i denne rapport er trukket. Væsentlige resultater af interkalibreringen er:

Den gennemsnitlige fytoplanktonbiomasse varierede betragteligt på tværs af alle deltagere med en variationskoefficient (CV) på 38% mellem deltagerne. På grund af den store variation i de enkelte deltageres triplikate biomassebestemmelser (stdev varierede mellem 8% og 50%) var der kun statistisk forskel på den laveste og højeste totale biomasse mellem deltagerne. Der blev identificeret 24 af 52 arter / artsgrupper. Af denne gruppe blev mellem 21 og 42 arters celle størrelse bestemt af de 6 deltagere, herunder blev en gruppe på 10 nøglearter identificeret af alle deltagere. Nøglearterne udgjorde 55-81% af den totale biomasse.

Volumen og koncentrationsbestemmelse af alle arter varierede med op til en faktor 3 mellem deltagerne. Det skal i den forbindelse bemærkes at særligt én deltager skiller sig ud med meget afvigende bestemmelser. Hvis dataindberetningen udelades for denne ene deltager, er den gennemsnitlige kulstofbiomassen 334 µg CL-1 med en variationskoefficient på 21%. Dette er et erfaringsmæssigt forventeligt resultat og ligger tæt på variationskoefficienten på 16% fra den foregående interkalibrering.

Interkalibreringen afsluttedes med et konkluderende møde på Aarhus Universitet, Institut for Bioscience (Roskilde), hvor data fra nærværende rapport blev fremlagt og diskuteret. De forskelle, der viser sig i resultaterne af de enkelte deltageres analyser, peger på et behov for, at der regelmæssigt afholdes interkalibreringer og/eller taksonomi-workshops for at sikre ensartethed i analyser af fytoplankton og forståelsen af fytoplanktonovervågningsdata.