Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 14: Forekomst af ynglefugle i Skjern Enge projektområde i 2011

Amstrup, O., Bak, M. & Holm, T.E. 2012. Forekomst af ynglefugle i Skjern Enge projektområde i 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14. http://www.dmu.dk/Pub/TR14.pdf

 

Sammenfatning

Danmarks Miljøundersøgelser (nu Aarhus Universitet) foretog i perioden 2003 og 2006 en monitering af ynglefuglene i Skjern Enge. For stadig at følge udviklingen i antallet af ynglefugle efter restaureringen af Skjern Enge, blev der i 2011 med støtte fra 15. juni Fonden gennemført en optælling efter samme metoder som i 2003 og 2006.

For vandfuglene var der i 2011 sket en stigning i antallet af ynglende knopsvane, troldand, rørhøg, vandrikse, rødben, hættemåge og fjordterne. Antallet af toppet lappedykker, grågås, knarand, taffeland, vagtel og dobbeltbekkasin var uændret, mens der for 15 arter var sket et fald i antallet af ynglepar, bl.a. vibe, klyde, lille præstekrave, rørdrum, spidsand, atlingand og skeand.

Der blev ikke registreret sikre ynglefund af brushane, engryle, stor kobbersneppe, sortterne og dværgmåge, som alle tidligere ynglede i Skjern Enge, før den store afvanding i 1965-1968.