Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Varmt vand, for mange næringsstoffer og ingen kraftig blæst gav tidligt iltsvind i år

Sæsonens første iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at der opstod iltsvind i de indre danske farvande forholdsvis tidligt på sæsonen.

30.08.2019 | Michael Strangholt

Høje temperaturer i bundvandet har formodentlig været en væsentlig medvirkende årsag til den relativt tidlige start på iltsvindssæsonen. De tidligste iltsvind blev registreret i starten af maj i det Sydfynske Øhav, Haderslev Fjord og Nybøl Nor. I andre af de typiske iltsvindsområder blev der registreret iltsvind første gang i juni.

Det skriver DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi i den første af årets rapporter om udbredelsen af iltsvind i de danske farvande.

De områder, som blev hårdest ramt af iltsvind var Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilstødende områder samt Det Sydfynske Øhav. Men frisk vind i midten af august blæste iltsvindet i Limfjorden bort.

I de øvrige områder udviklede iltsvindet sig ret markant. Det bredte sig hurtigt og blev stadig mere intenst med iltfrie eller tæt på iltfrie forhold ved bunden i mange områder. Det betød, at der i nogle områder blev registreret frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden, og i enkelte områder blev der observeret døde bunddyr og fisk.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 1.300 km2 sidst i juli og knap 1.650 km2 midt i august, heraf var godt 40 % af arealet påvirket af kraftigt iltsvind. Det samlede areal i 2019 var mindre i juli og på samme niveau i august sammenlignet med 2018.

I løbet af juni og juli intensiveredes iltsvindet, og i en del områder blev iltsvindet kraftigt. Frisk vind i midten af august forbedrede iltforholdene i de mere lavvandede områder, men ændrede ikke på iltforholdene i de mere dybe områder. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i juli noget mindre end i 2018 og i august på samme niveau som i 2018.

Årets klima har været kendetegnet ved høje bundvandstemperaturer, som stimulerer udviklingen af iltsvind. I rapporteringsperioden (1. juli - 23. august) har der ikke været storme, som ellers kan sørge for, at vandsøjlen bliver blandet, og der kommer mere ilt til bunden. Midt i august var der dog flere dage i træk med frisk vind, men vinden var ikke kraftig og langvarig nok til at opblande hele vandsøjlen i de dybere områder såsom det sydlige Lillebælt.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udsender hvert år fire iltsvindsrapporter. Rapporterne beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Perioderne dækker det tidsrum, hvor iltsvind typisk er mest udbredt. Denne rapport giver en status for den aktuelle udvikling og udbredelse af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 1. juli til og med 23. august. Formålet er at give offentligheden et overblik over iltsvindssituationen i perioden.

Læs rapporten ”Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2019” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail jwh@bios.au.dk, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen