Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Offentligheden / Pressen

Store havområder ramt af kraftigt iltsvind

Iltsvindet i september i år er blandt de mest kritiske, som er registreret siden årtusindskiftet. Mange steder på den danske havbund er der iltfrit i bundvandet, og i flere områder er der sket frigivelse af den giftige gas svovlbrinte fra bunden.

De indre danske farvande er ramt af udbredt, kraftigt iltsvind til skade for dyr og planter i havet. (Foto: Peter Bondo).

Det samlede areal med iltsvind i de indre danske farvande var i september godt 30 % større end måneden før, og omkring to en halv gang større end på samme tidspunkt sidste år. Det gør det aktuelle iltsvind til et af de mest udbredte i de sidste 20 år.

Det viser årets anden rapportering af iltsvind fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som i et nyt notat giver et overblik over iltsvind i de indre danske farvande.

Ifølge notatet var iltforholdene i september især forværret i Aarhus Bugt, det nordlige Bælthav, Lillebælt og de sydøstjyske fjorde, Storebælt, Smålandsfarvandet og det sydlige Kattegat.

De hårdest ramte områder var Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav. I flere af de værst ramte områder, herunder især det sydlige Lillebælt, Aabenraa Fjord og Flensborg Fjord var en stor del af arealet påvirket af kraftigt iltsvind.

     

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 4.400 km2 midt i september 2020, heraf var knap 30 % påvirket af kraftigt iltsvind. (Grafik: "Iltsvind i danske farvande - august-september 2020").

Iltforholdene i rapporteringsperioden var kritisk for bundlevende dyr, planter og fisk i en del områder.  Ved moderat iltsvind (2-4 mg l-1) søger mange fisk og mere mobile bunddyr væk fra de ramte områder, og under længere perioder med kraftigt iltsvind (< 2 mg l-1) begynder bunddyrene at dø.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, udsender hvert år fire iltsvindsrapporter i form af faglige notater.

Rapporteringen beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Perioderne dækker det tidsrum, hvor iltsvind typisk er mest udbredt.

Notatet er udarbejdet af DCE i samarbejde med Miljøstyrelsen (MST) samt svenske og tyske institutioner. Grundlaget for rapporteringen er MST’s målinger af iltindholdet i danske farvande og svenske og tyske myndigheders målinger i tilgrænsende farvandsområder. På baggrund af aktuelle målinger udarbejder DCE nationale stationskort og fladeudbredelseskort over iltforholdene i de indre farvande samt fladeudbredelseskort for udvalgte lokale områder.

Læs hele notatet "Iltsvind i danske farvande - august-september 2020" her.

Læs mere om baggrunden for  iltsvind her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail jwh@bios.au.dk