Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Status over den danske natur

Nu er NOVANA-rapporterne, som giver et fagligt overblik over den danske natur, udkommet.

Årets oversigt over udviklingen og status i den danske natur viser blandt andet, at selv om vandmiljøet langsomt har fået det bedre, så er der stadig udfordringer med eksempelvis næringsstoffer og miljøfremmede stoffer i søer og vandløb. For en række naturtyper er udviklingen gået den forkerte vej.

I en samlet rapport ”VANDMILJØ OG NATUR 2015. NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, giver udvalgte resultater fra baggrundsrapporterne et overordnet blik på naturens udvikling. Grundlaget for rapporten er de årlige rapporter, som udarbejdes af fagdatacentrene for de enkelte emneområder og som også offentliggøres i dag af hhv. DCE, GEUS og SVANA.

Her fremgår det blandt andet, at plantelivet i søerne ser ud til at have det bedre hvorimod målinger af kviksølv i fisk fra både søer og havet viser, at stort set alle har indhold, der er højere end miljøkvalitetskravet.

Kigger man på fuglelivet, så har vandrefalken oplevet en mærkbar fremgang, men også antallet af bl.a. svømmeænder i eksempelvis Ringkøbing Fjord er steget, hvilket formodentlig er et resultat af, at bundvegetationen i fjorden er ved at vende tilbage.

Sammenfatningen indeholder en opgørelse af de vigtigste påvirkningsfaktorer som f. eks. intensiv landbrugsdrift eller spildevand fra byer og for mange indikatorer vises udviklingen i perioden 1990-2015 samt status for tilstand i luftkvalitet, grundvand, vandløb, søer, havet, naturtyper og dyre- og plantearter.

Formålet med sammenfatningen er først og fremmest at orientere Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om resultaterne af årets overvågning og om effekterne af de reguleringer og investeringer, der er foretaget for at beskytte natur og miljø samt at informere bredt om tilstand og udvikling i naturen. 

NOVANA er programmet for den nationale overvågning af både luft, vand, dyr og planter i Danmark. NOVANA skal sikre, at Danmark kan leve op til landets forpligtelser ift. overvågning for primært EU-direktiver som Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet, Drikkevandsdirektivet eller Luftkvalitetsdirektiverne.

Årets sammenfatning er reduceret i omfang sammenlignet med tidligere år for at øge overblikket. Det kan derfor være nødvendigt at læse i fagrapporterne for at få det fulde billede f. eks. ift. usikkerheder eller detaljerede forhold.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi på  tlf. 23450866 eller via mail: pjn@dce.au.dk

Læs rapporten ”VANDMILJØ OG NATUR 2015. NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning” her.

Se resultaterne for naturtyperne på www.novana.au.dk

Læs fagrapporterne her:
Fugle 2015. NOVANA
Arter 2015. NOVANA
Marine områder 2015. NOVANA
Søer 2015. NOVANA
Vandløb 2015. NOVANA.
Landovervågningsoplande 2015. NOVANA  
Atmosfærisk deposition 2015. NOVANA