Aarhus Universitets segl

Screening: Sødestoffer kan ende i miljøet

En nordisk screeningundersøgelse af en række blødgørere og de tre sødestoffer aspartam, cyclamat og sucralose viser, at sødestoffer kan ende i miljøet. Desuden bekræfter undersøgelsen forekomsten af en række blødgørere, heriblandt DEHP i miljøet, mens en række blødgørere, der ikke tidligere har været fokus på, men som også bliver anvendt, ikke blev fundet.

Undersøgelsen, der er iværksat i regi af Nordisk Ministerråd, baserer sig på 77 prøver fra renseanlæg og miljøet i de nordiske lande. Sødestofferne blev dog kun analyseret i prøverne fra renseanlæggene. DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har, med bidrag fra Naturstyrelsen, stået for indsamlingen af prøverne, som Danmark har bidraget med til undersøgelsen.

Sødestofferne cyclamat og sucralose blev fundet udbredt i det spildevand, der bliver udledt fra renseanlæg i alle de nordiske lande. Stofferne blev ikke fundet i slam fra renseanlæggene. Sødestofferne har tidligere været undersøgt i Sverige og Norge, og fundene ved denne undersøgelse svarer til resultaterne ved disse undersøgelser.

Blandt blødgørerne blev forekomsten af phthalaten DEHP samt en række andre phthalater i miljøet bekræftet. En række blødgørere, som ikke anvendes i samme omfang som bl.a. DEHP, blev ikke fundet ved screeningsundersøgelsen. 

Cand. pharm. Susanne Boutrup, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, oplyser, at rapporten giver et snapshot af forekomsten af stofferne i miljøet.

”De blødgørere, som blev fundet udbredt ved undersøgelsen, er med i den danske overvågning af vandmiljøet. En undtagelse er di-iso-decylphthalat (DIDP), som blev påvist i slam og i én ud af tre prøver af sediment. Der er ikke fundet akutte effekter i miljøet af sødestofferne i de koncentrationer, der er fundet ved undersøgelsen, men da stofferne er fundet meget udbredt i miljøet i Sverige, pågår der undersøgelser af eventuelle mere langsigtede effekter,” siger Susanne Boutrup.

Kontakt: Chefkonsulent, cand.pharm. Susanne Boutrup, tlf. 8715 8794, sub@dmu.dk
              DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
              Aarhus Universitet

Selected Plasticisers and Additional Sweeteners in the Nordic Environment. 2013. Mikael Remberger, Lennart Kaj, Katarina Hansson, Hanna Andersson and Eva Brorström-Lundén, IVL Swedish Environmental Research Institute & Helene Lunder and Martin Schlabach, NILU, Norwegian Institute for Air Research. 2013 The Nordic Council of Ministers – pp 80.

Hjemmeside med download af rapporten