Aarhus Universitets segl

Screening af miljørisici i Agersø Sund

Ny, revideret rapport giver en analyse af hvilke miljøfarlige stoffer, som via renset industrispildevand bliver ledt ud i Agersø Sund.

Barium, cadmium, kviksølv, PAH-forbindelser og PFOS er blandt de stoffer, som bliver udledt til Agersø Sund gennem renset industrispildevand fra virksomheden RGS Nordic ved Stigsnæs. Stofferne udgør potentielt en risiko for livet i sundet, og anvendelsen af den nyeste viden og grænseværdier kan nedbringe tilførslen af stofferne til havet.

Det fremgår af en rapport, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har lavet for Danmarks Fiskeriforening.

Analysen viser ifølge rapporten, at udledningen fra RGS Nordic overordnet set har overholdt kravene i virksomhedens gældende miljøgodkendelse fra 2008. Men siden da er miljøkravene skærpet, så rapporten sammenligner også den gældende kommunale miljøtilladelse til virksomheden med hvordan en sådan ville se ud, hvis dagens krav til grænseværdier for udledninger skulle være overholdt.

Skærpede miljøkvalitetskrav
Med udgangspunkt i skærpede miljøkvalitetskrav, blandt andet efter implementeringen af EU’s vandrammedirektiv, konkluderer rapporten, at den eksisterende miljøgodkendelse retrospektivt set ikke kan sikre, at uønskede biologiske effekter i det modtagende vandområde ikke kan forekomme.

Analysen viser også, at indholdet af nogle miljøfarlige stoffer gennem perioden kan have udgjort en risiko for, at der har forekommet både kroniske og akutte miljøeffekter af spildevandsudledningen i Agersø Sund. En mere sted-specifik miljøundersøgelse og deraf følgende risikovurdering vil være nødvendig for yderligere at afklare omfanget af mulige miljørisici.

Rapporten er en revideret version af en tidligere rapport. Revisionen omfatter præciseringer i forhold til kritikpunkter og supplerende oplysninger fra RGS Nordic og Slagelse Kommune. Kommunen skal ifølge rapporten forny miljøgodkendelsen til RGS Nordic inden december 2022.

Læs hele rapporten ” Screening af miljørisici ved udledningerne af miljøfarlige stoffer med industrispildevand til Agersø Sund - fokus på spildevandsudledningerne fra virksomheden RGS Nordic A/S” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved viceinstitutleder Mikkel Tamsdorf (53575044, mpt@ecos.au.dk).