Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Så meget vildt blev nedlagt i din kommune

Danske jægere har i den senest jagtsæson nedlagt lidt færre rådyr, krondyr og små rovpattedyr end sidste sæson. Derimod er antallet af nedlagte fugle steget en smule. Det viser årets Vildtudbyttestatistik for 2018/2019, som kan findes i detaljer på nettet.

19.06.2019 | Michael Strangholt

(Foto: Colourbox)

I den netop overståede jagtsæson indberettede danske jægere nedlæggelse af knap 1,9 millioner stykker vildt. Det er stort set det samme antal stykker vildt som i foregående sæson, men der er sket en forskydning mellem arterne, så der er blevet skudt færre pattedyr og flere fugle.

Mårhund stikker især ud i statistikken – her er antallet af nedlagte dyr igen i år fordoblet. For fuglene kan man blandt andet se, at jægerne har benyttet den nye mulighed for at jage grågås i august måned, og at der igen kom jagttid på sølvmåge.

Det er blot nogle af de oplysninger, man kan finde på den nye hjemmeside www.fauna.au.dk , hvor man kan finde  den samlede statistik for vildtudbytte siden 1941 fordelt på arter og geografi. 

”Med et stadig stigende behov for detaljeret forvaltning af jagtbare vildtarter i Danmark, har der de seneste år været en øget efterspørgsel på vildtudbyttedata på både regional og lokalt niveau,” siger seniorforsker Thomas Kjær Christensen fra Aarhus Universitet, som står bag den årlige Vildtudbyttestatistik.

For at imødegå denne efterspørgsel og samtidig gøre den danske vildtudbyttestatistik mere tilgængelig for alle, har DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi oprettet en ny hjemmeside for arter og artsforvaltning med fokus på jagt- og vildtforvaltning.

På hjemmesiden er der adgang til vildtudbyttestatistikken tilbage til 1941, med mulighed for at se data opdelt på kommuner og tidligere amter for alle aktuelle arter og artsgrupper.

Udover at give adgang til vildtudbyttestatistikken, vil der også være indgang til Vingeundersøgelsen og dennes resultater, samt være en artsindgang til alle jagtbare arter med tilknyttede beskrivelser og aktuelle links. Data vises i søjlediagrammer eller på kort, og de bagvedliggende tal kan downloades af alle - for eksempel til undervisningsbrug. På hjemmesiden kan man som noget helt nyt nu også finde en oversigt over jægernes detaljerede indberetninger for pattedyr siden 2007. Man kan f.eks. se aldersfordelingen i de enkelte måneder gennem jagtsæsonen af nedlagt hjortevildt baseret på jægernes detaljerede indberetninger.

Vildtudbyttestatistikken går tilbage til 1941. Fra 1955 og frem til 2005 indberettede jægerne deres udbytte fordelt på amter. Fra 2006 blev dette ændret til indberetning på kommune. - For datavisning i både søjlediagram og på kort, kan der for alle arter findes udbyttetal for de enkelte amter, i alt 14, frem til 2005 og udbyttetal for de enkelte kommuner, i alt 98, fra 2006 og frem.

Vildtudbyttet er baseret på jægernes egne indberetninger af udbyttet. Der kan derfor forekomme fejlindtastninger af både art og antal stykker nedlagt vildt. Ligeledes kan vildt fejlagtigt være indberettet for en forkert kommune, siger Thomas Kjær Christensen.

”Disse fejl er fåtallige og uden betydning for den samlede statistik, men medfører at der kan forekomme visse underlige data. For eksempel nedlagte sortænder fra det centrale Jylland, eller kronhjorte på Bornholm, ligesom en tidligere undersøgelse har vist, at nogle indberettede husmår viste sig at være måger,” siger Thomas Kjær Christensen.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet administrerer den danske vildtudbyttestatistik som en del af de faglige opgaver, der udføres for Miljø- og Fødevareministeriet. Offentliggørelse af vildtudbyttet i Danmark sker gennem årlige notater, som har rapporteret de samlede udbytter for alle jagtbare arter. Hvert år i juni måned modtages de foreløbige udbyttetal fra den seneste jagtsæson. Disse tal kan ændre sig frem til den endelige statistik foreligger. De foreløbige udbyttetal vises i hjemmesidens statistikker i en afvigende farve.

Læs ”Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagt­sæsonerne 2017/18 og 2018/19” her.

For yderligere oplysninger om www.fauna.au.dk og Vildtudbyttestatistikken, kontakt venligst seniorforsker Thomas Kjær Christensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, mail: tk@bios.au.dk | tlf.: +45 87158854  cell: +45 40256813

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen