Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rovdyr og tørke påvirkede engfuglene på Tipperne i 2018

Landsvaler nød godt af sommervarmen, mens blandt andet viber og kobbersnepper manglede føde under sommerens tørke.

19.12.2018 | Michael Strangholt

Stor kobbersneppe var blandt de engfugle, som fik en mindre succesfuld ynglesæson i 2018. Foto: Torben Andersen.

Den usædvanligt varme sommer påvirkede de sjældne engfugle på Tipperne i bunden af Ringkøbing Fjord. For landsvaler betød det tørre, varme vejr, at der var et relativt højt antal ynglende par, mens især de store engfugle som stor kobbersneppe, brushane og engryle havde et mindre godt år.

Det viser notatet ”Ynglefuglene på Tipperne 2018” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Nogle arter som vibe, rødben og landsvaler havde en ynglesæson med en middel eller en relativ høj succes, mens for eksempel engryle ynglede med de laveste antal par i næste fyrre år.

Brushane blev også ramt af tørken. I begyndelsen af maj blev der talt knap 60 hanner og 60 hunner, men antallet faldt til bare 19 hunner og 9 hanner.Brushane havde i 2018 det fjerde dårlige yngleår i træk på Tipperne. Foto: Erik Biering.

Blandt disse var det blot fire hunner der senere fandtes med unger i 2018. I følge rapporten skyldes det lave antal den varme sommer, der fik grundvandsniveauet til at falde med en halv meter i gennemsnit i området. Tørken har formentlig givet mindre føde til yngleparrene, og det kan forklare det lave antal par, der blev og ynglede.

Rovdyr og tørke
Et af de store problemer for de ynglende engfugle er rovdyr, der tager æg i rederne. I 2017 var der hele tre rævefamilier på Tipperne, og det kunne ses i et stort antal tømte reder.

Tidligt i foråret 2018 øgede Naturstyrelsen derfor reguleringen af ræv og mårhund i de fredede områder på Tipperne og den nordlige del af Værnengene. Der blev i alt aflivet fire ræve og 12 mårhunde, og det havde i følge rapporten en positiv effekt på engfuglenes klækningssucces. Relativt få reder af vibe og stor kobbersneppe blev efterfølgende tømt af rovdyr, og der blev registreret væsentligt flere par med unger hos disse to arter, end der er set siden 2013. Det samme var tilfældet med rødben.

Desværre omkom de fleste af ungerne af stor kobbersneppe inden de blev flyvedygtige. En meget varm og tør periode varede adskillige uger, og engene blev knastørre. Ifølge rapporten kan den høje dødelighed blandt unger skyldes, at tørken førte til lav tilgængelighed af føde for ungerne.

De almindelige ryler havde vanskelige yngleforhold. Der ynglede blot 17-18 par, og det er det laveste antal siden 1979.

Tipperne er et af de vigtigste områder for engfugle i Europa. Her yngler blandt andet mere end 300 par vadefugle fordelt på ni-ti arter. Især forekomsten af tocifrede antal ynglende par eller hunner af engryle, brushane og stor kobbersneppe gør Tipperne til noget særligt. Der er under fem ynglesteder tilbage i Europa med tocifrede antal af alle tre arter, og engryle, brushane og stor kobbersneppe er de tre mest truede engfugle.

Da der har været en årlig registrering af ynglefuglenes forekomst på Tipperne siden 1928, udgør overvågningsdata fra Tipperne en af verdens længste tidsserier for ynglefugle. Overvågningen af fugle på Tipperne er en del af det nationale overvågningsprogram NOVANA.

Læs hele notatet ”Ynglefuglene på Tipperne 2018” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet ved seniorforsker Thomas Bregnballe tb@bios.au.dk eller på telefon 87159017.

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi