Aarhus Universitets segl

Overblik over udviklingen i fuglebestande

DCE, Aarhus Universitet, har samlet den seneste viden om udviklingen i de danske fuglebestande i en ny rapport, der viser både fremgang f.eks. for rovfugle og tilbagegang, bl.a. for vadefugle.

Rapporten giver et overblik over den database Danmark fremsendte i december 2013 til EU kommissionen i medfør af Artikel 12 i Fuglebeskyttelsesdirektivet. Naturstyrelsen er ansvarlige for den danske Artikel 12 afrapportering, og DCE har bistået med det faglige grundlag for vurderingerne. DOF har bidraget med nyttig viden og datagrundlag for en stor del af arterne uden for NOVANA’s overvågningsprogram.

Rapporten gennemgår 197 arter ynglefugle og 37 arter trækfugle. Ynglefuglene gennemgås i 12 grupper og trækfuglene i en særlig gruppe. I hver gruppe er arterne angivet med bestandsstørrelse for perioden 2008-12, samt bestandsudviklingen i en 12-års periode siden 1999 og en 30 årig-periode siden 1980 frem til 2012. For hver art er også angivet ændringerne i arternes udbredelse for både den korte og den lange periode. For hver gruppe er opsummeret den procentvise fordeling i bestandsudviklingen.

For ynglefuglene er der i gruppen af vandfugle markante fremgange for flere gåsearter, bl.a. grågås og bramgås, hvorimod den tidligere fremgang for skarv nu er afløst af stabile eller vigende bestande. Skestork genindvandrede til Danmark i 1996 efter udvandring fra hollandske ynglekolonier, og er siden vokset jævnt i bestand til over 100 par, samtidig med at den danske bestand af hvid stork er forsvundet.

Rovfuglene har generelt klaret sig særdeles godt, mens gruppen af vadefugle har haft svært ved at opretholde de danske bestande. Spurvefuglene er opdelt på flere grupper og generelt er der mange arter med stabile bestande, men også markante frem- og tilbagegange, f.eks. har kragefuglene klaret sig godt mens mange af de små sangere er gået tilbage. Mange af ynglefuglene overvintrer uden for Danmark, og det kan i lige så høj grad være hér, at årsagen til deres frem- og tilgange skal findes.

I gruppen af rastende og overvintrende trækfugle er nogle af de samme arter gennemgået, men her med deres totale bestande inklusive de ikke-ynglende fugle, der på et tidspunkt befinder sig i Danmark. Den hyppigste art er troldand, der med en bestand på over 160.000 fugle om vinteren markant overstiger de ca. 900 par, der yngler i Danmark. Fløjlsand var tidligere tilstede i tusindtal i fældeperioden (hvor fuglene ikke kan flyve mens svingfjerene udskiftes) og i vinterperioden, men bl.a. de isfrie forhold i Østersøen om vinteren betyder at der nu kun er ca. 600 individer tilbage.

Artikel 12 rapporteringen skal fremover foretages hvert 6. år, og næste gang i 2019.

Kontakt: Seniorrådgiver Jesper Fredshavn, tlf. +4587158859, jrf@dce.au.dk
                  DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Stefan Pihl og Jesper R. Fredshavn 2015: Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark. Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176.
SammenfatningRapporten (3,79 MB)