Aarhus Universitets segl

Odderen i fortsat fremgang i Danmark

Odderen har gjort et enestående comeback i den danske natur. I 1980 blev den betragtet som det mest truede pattedyr i Danmark.

Odder i Danmark
Odder i Danmark. Foto: Aksel Bo Madsen

Af Bjarne Søgaard, Morten Elmeros, Liselotte Wesley Andersen, Aksel Bo Madsen, Poul Nygaaard Andersen & Peter Mikkelsen, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Odderen har gjort et enestående comeback i den danske natur. I 1980 blev den betragtet som det mest truede pattedyr i Danmark. Den seneste overvågning i 2011-2012 viser, at arten nu findes i hele Jylland fra Skagen til grænsen. DNA-analyser udført af Aarhus Universitet afslører desuden, at odderen fortsat lever på Sjælland, og at den nu er ved at indtage Fyn.

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur under DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har sammen med Naturstyrelsen gennemført en landsdækkende overvågning i 2011-2012 af odderens udbredelse i Danmark under det Nationale Overvågnings-program for Vandmiljø og Natur (NOVANA). På landsplan er odderen tidligere blevet overvåget i 1984-1986, 1991, 1996 og 2004, hvilket giver gode muligheder for at sammenligne odderbestandens udvikling over en næsten 30-årig periode.

Markant øget udbredelse

Resultaterne viser, at odderen siden midten af 1980’erne har øget sin udbredelse i Danmark markant. I midten af 1980’erne fandtes odderen stort set kun i det nordvestlige Jylland, men i 2012 har bestanden spredt sig helt ned til den dansk-tyske grænse. DNA-analyser af ekskrementer indsamlet på Fyn og på Sjælland afslører, at der også her er odder.

Udbredelse af odder i kvadrater
Udbredelse af odder i kvadrater (10x10 km) ved de nationale overvågninger i 2004 (inkl. supplerende undersøgelser) og 2011-2012. I de mørkegrønne kvadrater blev der fundet spor efter odder, mens der i de lysegrønne kvadrater ikke blev fundet spor. I de gule kvadrater blev der fundet spor efter odder ved en eftersøgning i 2006.

 

Ved de landsdækkende overvågninger blev der ikke fundet spor efter odder på Sjælland, men genetiske analyser af otte ekskrementer indsamlet ved en særlig kampagne iværksat af Danmarks Naturfredningsforening i 2006 viste sig at hidrøre fra odder - og bekræfter to fund fra 1995 fra samme vandløbssystemer i Vestsjælland. Så der lever fortsat odder på Sjælland, selvom man en overgang troede den var uddød her.

Odder på Fyn

DNA-analyser af to ekskrementer indsamlet i 2012 ved Odense Å og på Sydøstfyn viser, at disse også stammer fra odder. Det første tegn på, at odderen også er på Fyn, var fundet af en trafikdræbt, ung hanodder i 2007 i en lille bæk mellem Odense og Fåborg. Bækken er en del af Odense Å-systemet.

Trafikdræbte, unge hanner har været i overtal på forkanten af artens udbredelsesområde under dens spredning i Jylland. Så det kan meget vel tolkes sådan, at odderen nu er under genind-vandring til Fyn. Seneste sikre tegn på oddernes tilstedeværelse på Fyn før 2007 er fra 1979, hvor en hunoddder blev fundet druknet i en fiskeruse i Odense Fjord.

Eftersøgning af ekskrementer og fodspor fra odder gennemføres på et landsdækkende net bestående af i alt ca. 1.240 stationer, som grupperes i knap 500 kvadrater på 10x10 km. Hvis der findes spor efter odder på bare én station i et kvadrat, registreres kvadratet som positivt for arten. På denne måde kan artens udbredelse sammenlignes mellem de forskellige overvågningsår.

Grafik med odder-fund
Antal kvadrater (10x10 km) med fund af odder (positive) og antal uden fund af odder (negative) ved de landsdækkende overvågninger af odder i 1984-1986, 1991, 1996, 2004 og 2011-2012. Rød trend-linje markerer fremgangen i antallet af positive kvadrater.

Grafik med stationer med spor efter odder

Antal positive stationer med spor efter odder (i %) ved de landsdækkende overvågninger i 2004 og 2011-2012 fordelt på geografiske regioner og på landsplan (Sjælland ikke medtaget, da der ikke var positive stationer i ved de to overvågninger).

I 2004 var 47,5 % af de undersøgte stationer positive, mens dette tal i 2011-2012 var steget til 56,3. I Jylland alene er der tale om hhv. 68,6 % og 80,4 %. Mest markant har fremgangen været i Sydjylland og Østjylland (med hhv. 22 % 15 % flere positive stationer), mens fremgangen har været mindre i Nordjylland og Vestjylland (med hhv. 1 % og 5 % flere positive stationer). På landsplan er der tale om en fremgang på 8 % i antallet af positive stationer.

Kontakt: Seniorbiolog Bjarne Søgaard - Tlf. 4025 6851  bjs@dmu.dk
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere om DNA-analyse af odderekskrementer