Aarhus Universitets segl

Nye opgørelser viser lavere udledning af kvælstof til havet

Der kom mindre kvælstof og fosfor fra de danske vandløb til havet end beskrevet i NOVANA-rapporten ”Vandløb 2018”. En grundig gennemgang af datagrundlag og beregningsmetode har afsløret behov for justeringer, hvorved udledningerne nedjusteres.

Den beregnede kvælstofudledning nedjusteres. (Foto: Colourbox).

Resultaterne af en større gennemgang af målinger og beregninger betyder nu, at forskerne må revidere opgørelserne af tilførslen af kvælstof og fosfor til havet.

I et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet præsenteres resultaterne af tilførslerne til havet med den reviderede opgørelsesmetode. For kvælstof viser den reviderede opgørelse, at der i gennemsnit årligt er kommet 1000 ton mindre til havet end tidligere rapporteret (set over perioden 1990-2018), mens beregningerne for fosfor endnu pågår. Notatet beskriver, hvordan og hvorfor opgørelserne er blevet ændret.

Ved den seneste opgørelse af mængden af kvælstof og fosfor, der strømmer via vandløb til havet, blev der brugt data fra flere målestationer end tidligere, og der blev anvendt nye og mere detaljerede modelberegninger for de vandløb, hvor der ikke foretages målinger. Opgørelserne af udledninger til havet for 2018 blev udgivet i NOVANA-rapporten ”Vandløb 2018”, som blev offentliggjort i december 2019.

Kort før jul blev forskerne dog opmærksomme på en række uforklarligt store forskelle mellem de nye og de gamle opgørelsesmetoder, når man analyserede resultaterne på mindre områder og på tilførslerne til havet for enkelte måneder. Forskellene i de beregnede tilførsler var i disse tilfælde for store til at kunne forklares med de nye og mere detaljerede regnemetoder, og der blev derfor iværksat en ny gennemgang af beregninger og data.

På denne baggrund har forskerne fra Aarhus Universitet i en revideret opgørelse udeladt de identificerede fejlkilder i beregningerne og har desuden fået nye datasæt til rådighed for punktkilder.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vil som konsekvens af de nye opgørelser udgive reviderede udgaver af NOVANA-rapporterne ”Vandløb 2018” og ”Vandmiljø og Natur 2018” inden udgangen af februar 2020. 

Læs: Opdateret notat pr. 07.februar 2020 inklusiv fosforberegninger: "Redegørelse for ændring af opgørelsen af vand, kvælstof- og fosfortilførslen til havet rapporteret i ”Vandløb 2018” udsendt december 2019 her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Hans Thodsen, hath@bios.au.dk  +4521767422.