Aarhus Universitets segl

Nye NOVANA-rapporter giver status på naturens tilstand

Tilstanden for de vilde dyr og insekter er sammen med kvaliteten af luft, søer, vandløb og havet nu beskrevet med offentliggørelsen af NOVANA-rapporterne for 2021.

Overvågningen i 2021 omfattede overvågning af tilstand af vandmiljøet, luften (inkl. luftkvalitet i byerne), habitatarter og fugle. (Foto: Colourbox)

En række nye rapporter fra natur- og miljøovervågningsprogrammet NOVANA giver et opdateret billede af natur- og miljøtilstanden i Danmark.

NOVANA-rapporteringen består af en række fagspecifikke rapporter og en faglig sammenfatning. De fagspecifikke rapporter er baseret på data fra den nationale overvågning (NOVANA), der giver et datagrundlag til at beskrive tilstand og udvikling i vandmiljøet og for en række arter.

Den sammenfattende rapport er af hensyn til overskueligheden meget kortfattet, men giver et overblik over alle de områder, som overvågningen dækker. Det betyder, at en lang række oplysninger skal findes i de fagspecifikke rapporter.

Hvis man vil have viden om metaller og organiske miljøfarlige stoffer, er der derfor en kort beskrivelse i samlerapporten af undersøgelser for bl.a. PFOS. Oplysninger om miljøfarlige stoffer kan detaljeret findes i blandt andet rapporterne "Marine områder", "Søer", "Vandløb" og "Luftkvalitet".

Ønsker man for eksempel at kende den mængde kvælstof, som i 2021 strømmede ud til havet fra de danske vandløb, kan man danne sig et overblik i sammenfatningen og derefter kigge i den fagspecifikke rapport ”Vandløb 2021”. Her viser rapporten eksempelvis, at den samlede kvælstoftilførsel fra land til havet i 2021 var ca. 49.000 ton N. Dette er et fald ift. 2020, hvor kvælstoftilførslen er opgjort til ca. 56.000 ton N. Men tager man højde for år-til-år variationer i vandafstrømningen, er der ikke sket en udvikling i niveauerne for kvælstoftilførslerne til havet de sidste ti år.

NOVANA-rapporterne er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udarbejder tilsvarende rapport om grundvand og Miljøstyrelsen om punktkilder.

I overvågningsprogrammet NOVANA 2017-21 er fokus stadig delvist rettet mod nationale planer som Vandmiljøplanerne eller Grøn Vækst, men nu også i endnu højere grad mod statens overvågningsforpligtigelser i forhold til EU-direktiver som vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, habitatdirektivet, drikkevandsdirektivet og luftdirektiverne.

Nedenfor findes links til NOVANA-rapporter for 2021 fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi:

NOVANA 2021. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning
Atmosfærisk deposition 2021
Luftkvalitet 2021
Landovervågningsoplande 2021
Vandløb 2021*
Søer 2021
Marine områder 2021
Fugle 2020-2021
Arter 2021

Yderligere information om NOVANA kan desuden findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

For oplysninger omkring NOVANA 2021, kontakt venligst DCE ved chefkonsulent Signe Jung -Madsen sjm@dce.au.dk eller +45 87 15 87 93, eller kommunikationskonsulent Michael Strangholt mis@dce.au.dk  eller +4587151354.