Aarhus Universitets segl

Nye luftkrav rammer vejnettet

Forslag til nye grænseværdier for partikelforurening betyder overskridelser langs statsvejene i Danmark.

Luftkvaliteten langs statsvejene er i ny rapport sammenlignet med nuværende og foreslåede EU grænseværdier samt WHO’s retningslinjer for luftkvalitet. (Foto: Colourbox).

I Danmark bor knap 1,5 millioner mennesker inden for en afstand af én kilometer til statsvejnettet, som omfatter statslige motorveje og landeveje. Opdaterede beregninger af luftkvaliteten langs vejnettet peger på, at over halvdelen af beboerne langs vejene er eksponerede for luftforureningsniveauer, som overskrider de foreslåede nye EU-grænseværdier for fine partikler.

Det viser rapporten ”Kortlægning af luftkvalitet langs statsvejene i Danmark”, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi netop har offentliggjort. I rapporten har forskere for Vejdirektoratet beregnet årsmiddelkoncentrationer af kvælstofdioxid (NO2) og af luftbårne partikler med en diameter under henholdsvis 10 og 2,5 mikrometer (PM10 og PM2,5). PM2,5 kaldes også fine partikler.

Rammer nye grænseværdier
Rapporten beskriver resultaterne af en modelleret kortlægning af luftkvaliteten langs statsvejene i hele Danmark for mennesker med bopæl op til 1000 meter fra vejnettet. Luftkvalitetskortet viser udvalgte luftforurenende stoffer, som man ved påvirker sundheden. Luftkvaliteten er sammenlignet med nuværende EU-grænseværdier, som er bindende, og med foreslåede nye EU-grænseværdier, som endnu ikke er vedtaget, samt med WHO’s nye retningslinjer for luftkvalitet, som er vejledende.

De nuværende EU-grænseværdier for luftkvalitet er ikke overskredet for nogen af stofferne NO2, PM2,5 og PM10.

Koncentrationen af PM2,5 overskrider WHO’s retningslinjer på samtlige adresser langs statsvejene, for PM10 bor 97% på adresser, hvor WHO’s retningslinje er overskredet og for NO2 er det 49%. PM2,5 udgør ifølge DCE’s helbredsberegninger for luftforureningen i Danmark den største helbredsbelastning efterfulgt af kvælstofdioxid (NO2).

Udover at omkring halvdelen af beboerne langs statsvejnettet bor på adresser, hvor den foreslåede grænseværdi for PM2,5 er overskredet, bor omkring 2% på adresser, hvor den foreslåede grænseværdi for PM10 er overskredet. For NO2 er det kun 0,04% af beboerne.

Et mix af modeller
Kortlægningen i rapporten er gennemført ved at anvende en række luftkvalitetsmodeller og tilhørende inputdata om meteorologi, udledninger mv. OML-Highway er en spredningsmodel specielt udviklet til at beskrive spredning af luftforurening langs med veje i åbnet terræn. Oplysninger om trafikken på statsvejnettet stammer fra Vejdirektoratet.

Herudover skal modellen kende baggrundsforureningen – det vil sige den del af forureningen, som stammer fra andre kilder end køretøjer for et givet sted på vejnettet. Baggrundskoncentrationerne er beregnet med den regionale model Danish Eulerian Hemispheric Model (DEHM) og bybaggrundsmodellen Urban Background Model (UBM).

Disse modelberegninger inkluderer beskrivelser af udledningerne, kvantificering af transport af luftforurening, de kemiske og fysiske processer i atmosfæren samt afsætning af luftforureningen på land- og vandoverflader. Tilsammen danner det et billede af luftforureningen langs statsvejnettet. 

Anvendelsesmuligheder
Luftkvalitetskortlægning langs statsvejnettet vil kunne bruges af vejmyndigheder som et screeningsværktøj i forbindelse med kommende miljøkonsekvensvurderinger af vejprojekter. Samtidig kan kortlægningen være en miljøindikator i forbindelse med Vejdirektoratets årlige redegørelser for vejnettet og miljøforhold.

Desuden er kortlægningen en kilde til information om luftkvalitet for borgere, da Vejdirektorat vil lægge luftkvalitetsdata på Vejdirektoratets hjemmeside, så alle kan tilgå luftkvalitetskortet fra rapporten.

Læs rapporten ”Kortlægning af luftkvalitet langs statsvejene i Danmark” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk eller tlf.: +4530183127.