Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye beregninger af drivhusgasser fra landbrugsjorder i Danmark

Der har været en fejl i arealet for organiske landbrugsarealer (også kaldet lavbundsjorde). Denne fejl i opgørelsen blev opdaget i efteråret. Det betyder, at den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark er højere end hidtil antaget.

19.12.2019 | Michael Strangholt

Arealet af såkaldte lavbundsjorde er større end hidtil antaget. Det påvirker opgørelsen af udledningen af drivhusgasser. (Foto: Colourbox).

En fejl i opgørelsen af arealet af organiske jorder i Danmark betyder, at der tidligere har indgået et for lille areal i drivhusgasopgørelsen, hvorfor drivhusgasudledningen har været undervurderet. I alt har der manglet 70.000 hektar organiske jorder i beregningerne, hvilket betyder at Danmarks samlede udledning af drivhusgasser er 3,2 procent højere end hidtil afrapporteret i de danske opgørelser.

Når organisk materiale omsættes i jorden omdannes det primært til CO2, og det er i kortlægningen af landbrugsjorder med højt indhold af organisk materiale, der har manglet de 70.000 hektar.

Den årlige drivhusgasopgørelse har tidligere været udarbejdet med en kombination af landmændenes markkort (IMK-kortene fra Landbrugsstyrelsen) og kortet over de organiske jorder (Tørv2010). Herefter har man ganget med emissionsfaktorerne per hektar alt efter jordernes inddeling i forskellige klasser efter indhold af organisk kulstof.

I forbindelse med at Danmark skal aflevere en ny drivhusgasopgørelse i januar 2020 til EU og FN for perioden 1990-2018, vil der ske en genberegning for alle år. De danske opgørelser og metoderne bag bliver revideret af FN under FN’s klimakonvention. I opgørelsen vil der blive anvendt de emissionsfaktorer, som tidligere er blevet godkendt.

Der er imidlertid mange forhold omkring disse beregninger, som fortsat er usikre. De anvendte emissionsfaktorer i Danmark er udarbejdet for dybe organiske jorder med et højt indhold af fritlagt organisk materiale, hvor nedbrydningen primært er begrænset af afstanden ned til den øvre grundvandsstand. Ifølge notatet vil nedbrydningen i tynde organiske jorder sandsynligvis snarere være begrænset af mængden af organisk materiale og af at kompleksiteten af det tilbageværende organiske materiale muligvis vil være større end det oprindelige udgangsmateriale.

Det er derfor usikkert, hvad den samlede emission vil være, hvis der tages hensyn til kombinationen af mængden af fritlagt organisk materiale og kompleksiteten i det tilbageværende organiske materiale.

Dette kan betyde, at brugen af de nuværende emissionsfaktorer kan føre til en overestimering, som giver et forhøjet tal for den samlede udledning.  Det vil imidlertid kræve undersøgelser og solid dokumentation til FN, hvis faktoren for, hvor meget drivhusgas de organiske jorder afgiver, skal ændres.

Læs notatet ”Genbestilling vdr fejl i udbredelsen af organiske jorde” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Steen Gyldenkærne, sgy@envs.au.dk, tel. 87158543.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen