Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny analyse af kortlægning af luftkvalitet

Nyt studie vurderer forenklet metode i tidligere gennemførte kortlægning af luftkvaliteten langs statsvejene.

26.09.2017 | Nanna Bliksted Lange

Ny analyse af tidligere gennemførte forenklede beregninger af luftkvaliteten langs hele statsvejnettet viser, at kortlægningen gav lidt for lave koncentrationer tæt på vejene – og for høje, når man kommer længere bort.

En rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vurderer nu hvad disse forenklinger har betydet for kvaliteten af den nationale kortlægning.

OML-Highway er en luftkvalitetsmodel, som er specielt udviklet til at beregne luftkvaliteten langs veje i åbent terræn, som f.eks. langs motorveje og landeveje.

Vejdirektoratet fik i 2015 gennemført en kortlægning af luftkvaliteten langs alle statsvejene i Danmark med OML-Highway-modellen. Kortlægningen blev udført af DCE og repræsenterede luftkvaliteten i 2012.

For at kunne gennemføre den nationale kortlægning af luftkvalitet langs statsvejene blev der foretaget en række forenklinger i inddata og beregningsmetode. Det drejer sig om, hvor detaljeret veje og trafik beskrives, hvordan baggrundskoncentrationer og meteorologi håndteres, og hvordan kvælstofdioxid (NO2) beregnes.

For at vurdere kvaliteten af de forenklede beregninger, er beregningerne blevet sammenlignet med tidligere og helt nye målinger.

Denne analyse viser, at den anvendte metode i den tidligere kortlægning i mindre omfang har undervurderet koncentrationerne af NO2 tæt på motorvejen, mens koncentrationerne længere væk var overestimerede i nogen grad.

Den tidligere kortlægning viste, at grænseværdien for NO2 på 40 mikrogram pr. kubikmeter kun var overskredet i få meters afstande af de mest trafikerede motorvejsstrækninger på udvalgte strækninger i Storkøbenhavn i 2012. Den nye analyse giver ikke anledning til at ændre denne overordnede vurdering, da koncentrationerne er faldet siden 2012 pga. den løbende udskiftning af bilparken.

Der er fortsat behov for at videreudvikle OML-Highway, da modellen stadigvæk overestimerer koncentrationer især længere væk fra motorvejen. DCE har i april 2017 bevilget midler til et projekt, som skal adressere dette problem. Projektet forventes afsluttes ultimo 2017.

 

Læs rapporten her: (link)

 

For mere information, kontakt seniorforsker Steen Solvang Jensen:

Tlf. nr, fastnet: +4587158573

E-mail:

ssj@envs.au.dk

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi