Aarhus Universitets segl

Nu kan du se de nyeste data om luftforureningen i Danmark

På Danmarks Miljøportal bliver en række danmarkskort med de seneste oplysninger om luftforurening nu offentliggjort.

Opdaterede kort over luftforurening kan nu findes på Danmarks Miljøportal.(Foto: Colourbox).

Ammoniak, svovldioxid og partikler findes i luften omkring os. De bliver emitteret fra menneskeskabte kilder, spredes i luften og afsættes på jord- og vandoverflader. Nu får planlæggere og miljøsagsbehandlere i landets kommuner de nyeste data fra de nationale emissionsopgørelser og Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

I næste uge bliver de nyeste luftforureningsdata tilgængelige på Danmarks Arealinformation. Dette sker for de 17 eksisterende såkaldte temaer vedrørende luftforurening, som for en række stoffer kan ses på et landkort.

Temaerne dækker over tre kategorier af data: Emissioner – kilder, koncentrationer i luften samt afsætning fra luften til overflader (deposition til jord og vand). Temaerne omfatter en række forskellige komponenter af luftforurening, blandt andet kvælstofoxider, ozon, svovl og partikler.

Forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har opdateret data og beregninger, sådan som de bliver indsamlet i NOVANA (link0).

Ammoniak pr. kvadratkilometer
Kortene indeholder information om menneskeskabte emissioner af luftforurening, der udledes fra danske kilder. Datasættene er i overensstemmelse med de nationale emissionsopgørelser, som årligt rapporteres i overensstemmelse med internationale konventioner og EU-direktiver.

Datasættene inkluderer emissioner fra for eksempel kraftvarmeværker, store industrianlæg og store husdyrhold – det, som kaldes punktkilder. Til disse informationer bliver der lagt data om emissioner fra diffuse kilder som for eksempel transport, brændeovne og dyrkede arealer. Alle oplysninger bliver herefter omsat til et kort for hvert stof.

Oplysninger om for eksempel ammoniak er opgjort på et gitternet med en geografisk opløsning på 1 km x 1 km og indeholder information om den samlede årlige emission for hvert kvadrat i gitternettet.

Datasættene bag kortene er resultat af modelberegninger med SPREAD modellen (Link1) baseret på en kombination af forskellige typer data, der er relateret til kilderne til luftforurening, herunder aktivitetsdata, emissionsfaktorer og geografiske data.

Kvælstof i gitter
For kvælstof bliver der tilføjet et nyt datasæt med den samlede deposition af kvælstof. Datasættene og kortene indeholder information om den årlige mængde af kvælstof, som deponeres på planter, jord og vand fra luften.

Depositionen af kvælstof er stedfæstet i et gitternet, hvor den samlede årlige deposition er beregnet for hvert kvadrat i gitternettet. Datasættene for depositionen og luftkvalitet er resultat af modelberegninger med DEHM-modellen (Link2) og UBM-modellen (Link3), som er udført af DCE.

Du kan allerede nu hente data som filer eller linke via WFS eller WMS fra Danmarks Miljøportals arealdata service (link4), og snart kan du se de nyeste kort over de forskellige typer luftforurening i Danmarks Miljøportals WebGIS service (arealinfo.dk). Opdateringerne slår igennem på kortene den 21. juni 2023.

Læs mere om luftforurening i NOVANA

1. Om SPREAD

2. Om DEHM

3. Om UBM

4. Arealdata

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved
Professor Matthias Ketzel mke@envs.au.dk eller +4530183131 
Seniorforsker Jesper Heile Christensen jc@envs.au.dk eller +4530183130
Specialkonsulent Marlene Schmidt Plejdrup msp@envs.au.dk eller +4587158627