Aarhus Universitets segl

NOVANA 2020 giver status på naturens tilstand

En række nye rapporter fra natur- og miljøovervågningsprogrammet NOVANA giver et billede af natur- og miljøtilstanden i Danmark for 2020.

NOVANA-rapporterne er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udarbejder tilsvarende rapport om grundvand og Miljøstyrelsen om punktkilder.(Foto: Colourbox).

Tilstanden for de vilde dyr, planter og insekter er sammen med kvaliteten af luft, søer, vandløb og havet nu beskrevet med offentliggørelsen af NOVANA-rapporterne for 2020.

NOVANA-rapporteringen består af en række fagspecifikke rapporter og en faglig sammenfatning. De fagspecifikke rapporter er baseret på data fra den nationale overvågning (NOVANA), der giver et datagrundlag til at beskrive tilstand og udvikling i vandmiljøet, den terrestriske natur og for en række arter.

Den sammenfattende rapport er af hensyn til overskueligheden meget kortfattet. Det betyder, at en lang række oplysninger skal findes i de fagspecifikke rapporter.

Ønsker man for eksempel at kende den mængde kvælstof, som i 2020 strømmede ud til havet fra de danske vandløb, kan man danne sig et overblik i sammenfatningen og derefter kigge i den fagspecifikke rapport ”Vandløb 2020”.

Her viser rapporten, at den aktuelle kvælstoftilførsel fra land til hav i var 2020 ca. 57.000 ton N. Dette er et fald ift. 2019, hvor kvælstoftilførslen på 74.000 ton N var meget høj. Den høje kvælstoftilførsel i 2019 skyldtes en kombination af vejrforhold i 2018 (tørt år) og 2019 (vådt år) samt en dårlig høst i 2018, der efterlod store mængder af kvælstof i jorden, der blev udvasket med den megen nedbør i 2019.

Generelt viser rapporten, at den afstrømningsnormaliserede kvælstoftilførsel fra land til havet er reduceret med ca. 43 % siden 1990 men har overordnet set været på samme niveau de seneste ca. 10 år.

NOVANA-rapporterne er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udarbejder tilsvarende rapport om grundvand og Miljøstyrelsen om punktkilder.

Nedenfor findes links til NOVANA-rapporter for 2020 fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi:

NOVANA 2020. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning 
Atmosfærisk deposition 2020
Landovervågningsoplande 2020
Vandløb 2020
Søer 2020(
Marine områder 2020
NOVANA 2020 - Effektovervågning af terrestriske naturtyper
Arter 2020 
OBS! Status for de enkelte naturtyper og arter kan findes i et webunivers her.

Yderligere information om NOVANA kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

For oplysninger omkring NOVANA 2019, kontakt venligst DCE ved chefkonsulent Susanne Boutrup sub@dce.au.dk eller +4587158794, eller kommunikationskonsulent Michael Strangholt mis@dce.au.dk  eller +4587151354.