Aarhus Universitets segl

Millioner til kortlægning af miljøkonsekvenser ved havvind

Flagermus, fugle, marsvin og bunddyr er blot nogle af de arter, som bliver påvirket af byggerier på havet. Nu har Energistyrelsen indgået et samarbejde med blandt andre DCE - Aarhus Universitet om screening og miljøkortlægning af havvindspotentialet i Danmark.

Under overfladen er en verden, som nu skal kortlægges, så der kan laves planer for udbygningen af havvindmølleparker. (Foto: Colourbox).

Potentialet for udbygning af vindmøller til havs skal kortlægges. DCE - Aarhus Universitet skal stå for opgaven med at undersøge, hvor og hvordan udbygningen af vedvarende energi på havet vil påvirke planter og dyr. For AUs vedkommende har opgaven en værdi af over 17 mio. kr. frem mod 2025, hvor kortlægningen skal afleveres.

”Vi er ved DCE-AU utrolig glade og ydmyge over at være del af denne helt centrale opgave med at sikre Danmarks grønne omstilling. Screeningen er helt essentiel for at sikre den optimale udvikling af havvindmølleparker i danske farvande på en måde som er mest mulig forsvarlig i forhold til natur og miljø,” siger institutleder Mikkel Tamstorf fra ECOS – Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.

Opgaven består blandt andet i at kortlægge hvilke dele af det danske havareal, der potentielt kan være særligt sårbare over for storskalaudbygningen af havvind i forhold til natur, miljø og øvrige arealinteresser.

Det kræver en bedre viden om den danske havbund, marine flora og fauna, samt vind- og hydrodynamiske forhold. Projektet skal i den forbindelse blandt andet undersøge natur- og miljøforhold og de kumulative effekter ved den forventede storskalaudbygning af havvind og samle de mange informationer om natur og miljø fra tidligere og eksisterende marine infrastrukturprojekter.

Til opgaven har Energistyrelsen engageret konsulentvirksomheden NIRAS, der sammen med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, GEUS og DTU Vind vil bistå Energistyrelsen med rådgivning.

Fakta om projektet
Ved indgåelse af den politiske delaftale - Investeringer i et fortsat grønnere Danmark -, blev der for perioden 2022-2025 afsat midler til et projekt, der skulle sikre det nødvendige datagrundlag og understøtte den langsigtede planlægning for og beslutninger om udbygning af ny storskala havvind.

Projektet er forankret i Energistyrelsen, som i 2022 sammen med GEUS har påbegyndt en detaljeret geologisk kortlægning af den danske havbund, der er afgørende for vurdering af hvorvidt et område er egnet til opstilling af havvindmøller. Den geologiske kortlægning rapporteres løbende og endeligt i 2024 og vil således være central for den samlede screening af havvindspotentialet, der afrapporteres endeligt i 2025.

Energistyrelsen vil nedsætte en følgegruppe for arbejdet, med deltagelse af de statslige maritime myndigheder. Der bliver ligeledes nedsat en interessentgruppe, hvor relevante interesseorganisationer bliver inviteret efter behov.

Du kan læse mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Yderligere information om AU’s dele af kortlægningen kan får ved henvendelse til professor Eva Friis Møller, efm@ecos.au.dk, tlf: 87158559.

Mere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk eller ved henvendelse til Energistyrelsen ved Camilla Engelbrecht Wentzel, clawl@ens.dk, tlf: 3395 5170 eller Søren Keller, ske@ens.dk, tlf: 3392 6690.