Aarhus Universitets segl

Marsvinebestand mere end halveret: Undersøgelse afslører drastisk nedgang i danske farvande

Den seneste optælling af marsvin og andre hvaler i europæiske farvande viser et fortsat fald i marsvinebestanden i de indre danske farvande. Marsvinene holder stand i Nordsøen

Kort over marsvinetæthed for hver af de mindre områder i Nordsøen og Bælthavet (afgrænset med rød firkant) optalt i hhv. 2016 og 2022. Det ser tydeligt at tæthederne er lavere i Bælthavet i 2022 i sammenligning med 2016.
Tidligere specialkonsulent Ph.D Line Anker Kyhn ved boblevindue under marsvineobservationerne i sommeren 2022.

En nylig europæisk undersøgelse af bestande af hvaler viser, at bestanden af marsvin i de indre danske farvande nu er nede på ca. 14.000 marsvin. Det er er langt lavere end optællinger i 2012 og 2016, der viste ca. 40.000 marsvin

I Danmark er optællingen en del af den danske nationale overvågning af hvaler betalt af Miljøstyrelsen og udført af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Optællingen omfatter to af de tre bestande af marsvin, der forekommer i danske farvande: Nordsø-bestanden, der lever i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat (og deles med en række lande), samt Bælthavsbestanden, der lever i det centrale-sydlige Kattegat, Bælthavet og vestlige Østersø. Bælthavsbestanden deles med Sverige og Tyskland.

Optællingen udføres fra små fly, der flyver i 200 m højde i fastlagte ruter, der tilsammen dækker optællingsområdet jævnt.

Resultaterne er netop udgivet i en ny rapport, der dækker resultaterne i optællinger af europæiske havpattedyr. Her kan man blandt også se, at Nordsøbestanden er stabil på omkring 350.000 marsvin.

Nye hvalarter
Udover marsvin optæller forskerne også andre hvaler og delfiner, og i den danske del af Nordsøen og Skagerrak er der observeret fire arter: Vågehval, hvidnæset delfin, hvidskæving og øresvin.

Dette er en ændring i forhold til især de tidlige optællinger i 1994 og 2005, hvor kun marsvin blev observeret i danske farvande. Bestanden af hvidnæset delfin er desuden i fremgang i Nordsøen, hvorimod antallet af vågehvaler er uændret, viser rapporten.

Læs hele rapporten her.

Læs mere om optællingen og arbejdet med overvågning af havpattedyr her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Signe Sveegaard, Institut for Ecoscience på +45 28951664 eller via mail: ssv@ecos.au.dk.