Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Renere luft i danske byer

Det går i den rigtige retning med luftkvaliteten.

03.11.2016 | Michael Strangholt

Luftkvaliteten i de danske byer lever stort set op til krav og målsætninger. Dog optræder nitrogendioxid (NO2) på en enkelt målestation fortsat i koncentrationer, som i gennemsnit ligger over grænseværdien.  

I den årlige sammenfatning fra overvågningsprogrammet for luftkvalitet beskriver forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, hvordan en række forskellige sundhedsskadelige gasser og partikler optræder luften i de fire største danske byer og på landet.

I 2015 er der især blevet målt et markant fald i koncentrationerne af svovldioxid, hvilket skyldes reguleringen af udledningerne af svovl fra skibe i de danske farvande.

De i alt 12 målestationer og forskernes modelberegninger giver et detaljeret billede af luftkvaliteten i de danske byer, og nu er opsummeringen af overvågningen udkommet i rapporten ”THE DANISH AIR QUALITY MONITORING PROGRAMME - Annual Summary for 2015”.

I rapporten gennemgår forskerne i detaljer, hvordan udviklingen af forskellige stoffer i luften har været fra år til år. I overvågningsprogrammet anvendes målingerne og modelberegningerne til at vurdere, om EU’s grænseværdier for luftkvalitet er overholdt.

I henhold til disse og øvrige danske behov måles koncentrationer af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx/NO2), partikelmasse (PM10 og PM2.5), partikel antal, benzen (C6H6) og toluen (C7H8), carbonmonoxid (CO), ozon (O3), udvalgte tungmetaller (fx bly (Pb), arsen (As), cadmium (Cd), kviksølv (Hg), nikkel (Ni)) og polyaromatiske kulbrinter (PAH’er) samt udvalgte flygtige kulbrinter (VOC’er), der kan føre til dannelse af ozon.

Særligt målestationen ved H.C. Andersens Boulevard i København har igen i 2015 givet målinger, der viser overskridelse af grænseværdien for  årsmiddelværdien for nitrogendioxid. På H. C. Andersens Boulevard blev der i 2010 indført en permanent ændring af vejbanerne ud for målestationen, hvilket førte til en forøgelse af den målte luftforurening – bilerne kom tættere på målestationen. Dog har forskerne siden kunnet se et fald i koncentrationerne på H.C. Andersens Boulevard, som svarer til de fald, der er målt ved målestationen på Jagtvej i København.

Der er fastsat grænse- og målværdier for flere af de målte stoffer. Grænseværdierne skal være overholdt fra 2005, 2010 eller 2015 alt efter, hvilke stoffer, det drejer sig om. En detaljeret beskrivelse af gældende mål- og grænseværdier  og deres gennemførelse findes i en bekendtgørelse fra Miljøministeriet.

 

Læse rapporten ”THE DANISH AIR QUALITY MONITORING PROGRAMME - Annual Summary for 2015” her (obs – finds kun på engelsk).(link)

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Thomas Ellermann på telefon 87 15 856 26 eller mail: tel@envs.au.dk

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Miljøvidenskab