Aarhus Universitets segl

Lokal luftforurening koster Aarhus Kommune 20.000 sygedage om året

Ny rapport beskriver sammenhængen mellem luftforurening i Aarhus Kommune, borgernes helbredstilstand og de samfundsmæssige omkostninger.

I Aarhus midtby stammer størstedelen af den lokale luftforurening fra byens trafik. Den største forureningskilde i byen er fyring med brændeovne.

Luftforurening har negative effekter på menneskers helbred, og det fører til samfundsmæssige konsekvenser i milliardklassen. I en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har forskerne Steen Solvang Jensen, Jørgen Brandt, Jesper Heile Christensen og Matthias Ketzel undersøgt denne sammenhæng for Aarhus Kommune.

I undersøgelsen kiggede forskerne på tre udvalgte helbredsrelaterede luftforurenende stoffer: NO2 (kvælstofdioxid) og de luftbårne partikler PM2.5 og PM10, som er massen af partikler med en størrelse på hhv. 2,5 og 10 mikrometer. Undersøgelserne viste, at den største emissionskilde for kvælstofdioxid i Aarhus Kommune er vejtransport, mens det for partikler er brændeovne.

De højeste koncentrationer af luftforurening i Aarhus by stammer fra trafik, mens der i den sydlige del af kommunen, er et væsentligt bidrag af luftforurening fra brændeovne. Den geografiske fordeling af luftforureningskoncentrationen af partiklerne PM2.5 og PM10 fulgte i store træk med hinanden.

Helbredseffekter og deres samfundsmæssige omkostninger blev beregnet for den totale luftforurening i Aarhus Kommune og opgjort dels for hele kommunen og dels særskilt for Aarhus by. Det estimerede totale årlige antal af for tidlige dødsfald i 2014 pga. luftforureningen var 206 personer i hele Aarhus Kommune. For Aarhus by var antallet 80.

For tidlige dødsfald pga. luftforurening skyldes oftest såkaldte kroniske dødsfald forårsaget af langtidspåvirkning fra partikelforurening i modsætning til akutte dødsfald, som skyldes kortere tidsperioder med forhøjede koncentrationer af luftforurening.

Forskerne beregnede antallet af for tidlige dødsfald ud fra antallet af tabte leveår, hvor et for tidligt dødsfald svarede til 10,6 tabte leveår. Lokale forureningskilder i Aarhus Kommune som brændeovne og vejtrafik bidrog i 2014 til omkring 20.700 sygedage og cirka 8% af det samlede antal af for tidlige dødsfald i Aarhus Kommune. Det vil sige, at omkring 92% af de for tidlige dødsfald i Aarhus Kommune skyldtes luftforurening som er transporteret til kommunen dvs. med oprindelse uden for kommunen.

De totale samfundsmæssige omkostninger i 2014 var ca. 1,7 milliarder kr. om året for Aarhus Kommune som følge af al luftforurening fra både danske og udenlandske kilder. Ud af de 1,7 milliarder kr. var kun omkring 127 millioner kr. begrundet i emissionskilder i selve kommunen. De resterende omkostninger på ca. 1,6 milliarder kr. relaterede sig til emissionerne med oprindelse uden for Aarhus’ kommunegrænse.

Målingerne af luftforurening i Aarhus har ifølge forskerne vist en faldende tendens fra 2012 til 2015 blandt andet på grund af den løbende udskiftning af gamle til nye biler, som har mindre udledning af forurenende stoffer.

 

Faktaboks:

De vigtigste lokale kilder i forbindelse med helbredsrelaterede omkostninger i Aarhus Kommune er:

  • Brændeovne, som står for omkring 48%
  • Vejtrafik, som står for 19%
  • Andre kildetyper inkluderer andre mobile kilder (ikke-vejgående maskiner som entreprenørmaskiner mv.) med 6%, affaldsbehandling med 5%, kraftvarmeværker mv. med 5%, samt anvendelse af produkter (emissioner fra opløsningsmidler og industriens og befolkningens brug af produkter som fx kemikalier og maling) med omkring 4%

 

Læs hele rapporten her.

Vil du vide mere, kontakt venligst

Seniorforsker Steen Solvang Jensen, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet på tlf.: +45 8715 8573, på mobil: +45 3018 3127 eller på mail: ssj@envs.au.dk