Aarhus Universitets segl

Kortlægning af biers spisevaner

Nyt studie viser, hvilke typer blomsterpollen danske honningbier indsamler hen over året.

Pollen fra forskellige planter har forskellige farver. Bier samler som regel kun pollen fra en enkelt planteart, og derfor har biernes pollenlast farve efter, hvilken plante de er blevet samlet på. Her ses to bier med henholdsvis orange (sandsynligvis mælkebøtte (Taraxacum) og lysegule (sandsynligvis raps (Brassica napus)) pollen i pollenkurven på bagbenet. Foto: Yoko L. Dupont.

Pileblomst i det tidlige forår, raps i maj, hvidkløver om sommeren og vedbend og sennep i efteråret.
Sådan ser de mest dominerende fødekilder ud for den gennemsnitlige, danske honningbifamilie ifølge et nyt studie med deltagelse af biavlere fra hele landet.

I en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har forskere undersøgt honningbiers pollenforsyning i danske landskaber, med henblik på at undersøge betydningen af årstidens blomster og arealanvendelsen i det omgivende landskab.

I forbindelse med undersøgelsen af de danske biers pollenernæring blev prøver af pollen fra bifamilier samlet af frivillige biavlere fra forskellige landsdele og landskabstyper. Rapporten gennemgår honningbiernes vigtigste pollenkilder gennem vækstsæsonen, samt i landskaber med større andele af landbrugsland, byområder, åben natur, skov og vand.

Blomsternes pollen er en kilde til protein, fedtstoffer, vitaminer og mineraler for honningbier, ligesom pollenernæringen er vigtig for biernes sundhed og vinteroverlevelse.

Bybier får mest varieret kost
De frivillige biavlere, som deltog i projektet, leverede prøver af frisk pollen fra deres biers vokstavler hver tredje uge, fra starten af sæsonen i slutningen af marts til begyndelsen af oktober i både 2020 og 2021.

Pollen i prøverne blev derefter bestemt ved morfologisk bestemmelse ved lysmikroskopi. I alt 105 forskellige pollentyper blev identificeret i prøverne. På den måde kunne forskerne bestemme, hvilke typer pollen, bierne havde indsamlet på forskellige tidspunkter og ikke mindst forskellige steder i landet.

Pollendiversitet, det vil sige antallet af pollentyper pr. prøve, steg gennem sæsonen indtil august, hvorefter det aftog om efteråret, viser rapporten.

Den højeste diversitet i biernes indsamlede pollen forekom i byområder, og i lidt mindre omfang, når biernes træk var begrænset til et afgrænset område, som for eksempel på øer. Rapportens forfattere peger på, at skal det skal tages i betragtning, at alle de undersøgte områder indeholdt flere typer af landskaber inden for biernes typiske flyveafstand på tre kilometer fra bigården.

Rapporten indgår i et større studie om danske bier, som er betalt ligeligt mellem EU-kommissionen og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs hele rapporten ”Honningbiers pollenforsyning i danske landskaber” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Yoko L. Dupont yoko.dupont@ecos.au.dk eller tlf.: +4521343591.