Aarhus Universitets segl

Kampen mod corona-virus giver renere luft

Koncentrationen af sundhedsskadelige kvælstofoxider i landets største byer er næsten halveret.

Den mindre trafik som følge af tiltagene mod corona-virus giver målbart renere luft. (Foto: Thomas Ellermann).

Tiltagene mod corona-epidemien har sænket aktiviteten på de danske veje og dermed også luftforureningen. I et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har forskere analyseret målinger fra de første to uger, hvor regeringens tiltag mod smittespredning af corona-virus har været i kraft.

Resultaterne af den foreløbige undersøgelse viser, at der er sket en markant forbedring af luftkvaliteten i Danmark, ikke mindst i de store byer. Det vil give en reduktion af helbredseffekterne af luftforureningen.

Det er især en betydelig del af indholdet af kvælstofoxider – kvælstofmonooxid og kvælstofdioxid, samlet kaldet NOx  - som er forsvundet på forskernes luft-radar. Kvælstofdioxid har en direkte helbredseffekt, og kan medføre irritation af slimhinder fx øjne og åndedrætssystemet. Derudover omdannes NOx under transport i atmosfæren til fine partikler og bidrager dermed til partikelforurening.

På de såkaldte gadestationer, der er målestationer på stærkt trafikerede veje i København, Aarhus, Aalborg og Odense, viser målinger i løbet af de to første uger efter regeringens initiativer til at modgå smittespredning, at koncentrationen af NOx er faldet med gennemsnitligt 40%.

Målingerne fra landets 14 luftmålestationer, som automatisk sender data online til forskerne, skal sammenlignes med vind og vejr for at give et så præcist billede som muligt af koncentrationen af skadelige stoffer i luften.

Derfor opererer forskerne med såkaldte ugemiddelværdier for at kunne sammenligne koncentrationen af både NOog partikler med tidligere målinger og grænseværdier. Det har endnu ikke været muligt på nuværende tidspunkt at gennemføre den sædvanlige kvalitetskontrol af resultaterne. Tallene kan derfor blive justeret efterfølgende, når kvalitetssikringen er gennemført. Dette forventes dog ikke at ændre på det overordnede billede.

Fald i koncentration af partikler
I notatet præsenterer forskerne også en foreløbig analyse af udviklingen i partikelforureningen. Analysen er dog behæftet med en vis usikkerhed, da resultaterne fra de 12 målestationer med akkrediterede partikelmålinger endnu ikke er til rådighed, da de indsamlede partikelprøver først skal behandles i laboratoriet. Men der er andre partikelmålestationer, der lige som NOgiver online-information (øjeblikkelige data) om partikelforureningen.

Trods usikkerhederne viser notatet, at der ved gademålestationen på H.C. Andersens Boulevard kan registreres et fald på 25% i antallet af partikler (svarer til de ultrafine partikler med diameter under 100 nm) i ugemiddelværdien siden indførslen af restriktionerne i forbindelse med bekæmpelse af corona-virus.

Partikler er ikke bare partikler og omfatter mange forskellige slags partikler med forskellig kemiske sammensætning og størrelse. Størrelsen af partiklerne har stor betydning for hvilke helbredsmæssige effekter, som forureningen kan medføre. De største partikler afsættes i de øvre luftveje, mens mindre partikler trænger dybere ned i luftvejene.

Nyt studie af helbredseffekter på vej
Særligt partikelmålingerne giver for tiden ikke et entydigt billede af ændringer i partikelkoncentrationen, men da en stor del af partikelforureningen stammer fra udenlandske kilder, vil der ifølge notatet kunne forventes et fald i koncentrationen af skadelige partikler. Men det vil først kunne ses, når situationen har stået på i lidt længere tid.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi påbegynder nu arbejdet med at vurdere, i hvilket omfang tiltagene mod smittespredning af corona-virus har givet en reduktion i helbredseffekterne af luftforureningen og ikke mindst de samfundsmæssige omkostninger i form af blandt andet tabte leveår, sygedage med mere.

Målinger og analyser af luftkvaliteten i Danmark varetages af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi i et nationalt overvågningsprogram under NOVANA, og arbejdet fortages i henhold til EU’s luftkvalitetsdirektiv.

Læs notatet ” Ændring i luftkvalitet som følge af corona-krisen” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Thomas Ellermann, tel@envs.au.dk tlf. 51489584 eller professor Ole Hertel, oh@@envs.au.dk tlf.30183114.