Aarhus Universitets segl

Iltsvind øget markant i september

Intensiteten og udbredelsen af iltsvind i de danske farvande er øget markant i løbet af september måned. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 2.500 km2 midt i september.

Iltsvindets udbredelse i september 2021 var således den tredjestørste siden 2008. Det fremgår af et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som rapporterer om iltsvindets udbredelse og styrke på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige. 

Iltsvindssituationen blev i løbet af september forværret i så godt som alle områder, men udviklingen var især tydelig i Aarhus Bugt, det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt og de sydøstjyske fjorde, Det Sydfynske Øhav, Femern Bælt, Mecklenburg/Lübeck Bugt og Arkonabassinet. Desuden var der en meget stor stigning i arealet med lavt iltindhold (4-6 mg/l), som bl.a. omfattede store dele af Kattegat og Storebælt. 

Adskillige steder blev der registreret iltfrie forhold i bundvandet og frigivelse af den giftige gas svovlbrinte. Iltforholdene i rapporteringsperioden var således kritisk for bundlevende dyr, planter og fisk i en del områder. 

Det samlede areal med iltsvind i september var meget større end i august, men en del mindre end i september sidste år, hvor udbredelsen var meget stor.  Arealet, som var ramt af iltsvind, var 70 % større i september end i august.

Opdaterede modelberegninger
Den model, som forskerne bruger til at beregne af iltsvindets udbredelse, blev gennemgribende opdateret i 2017 og er nu yderligere forbedret. Blandt andet er tilføjet iltintervallet ’lavt iltindhold’ i iltsvindkortene for en udvidet beskrivelse af iltforholdene i farvandene. 

Iltsvind opstår, når der i vandet findes et overskud af næringsstoffer i kombination med relativt høje vandtemperaturer og rolige vindforhold. Disse forhold giver en opblomstring af alger, som øger iltforbruget ved bunden, når de døde alger synker ud af vandsøjlen og nedbrydes. Høje vandtemperaturer øger hastigheden af iltforbruget ved nedbrydningen og mindsker iltens opløselighed i vand.

Hvis bundvandet ikke tilføres tilstrækkelig ny ilt bliver iltforbruget større end ilttilførslen, og til sidst opstår der iltsvind. Stærk vind kan blande bundvandet med mere iltholdigt vand fra de øvre lag i vandsøjlen og dermed bringe mere iltholdigt vand til bunden. Hvis ikke det sker, kan havbunden afgive giftig svovlbrinte til vandet, og dermed yderligere forværre tilstanden for bunddyr og fisk.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udsender hvert år fire iltsvindsrapporter. Rapporterne beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Perioderne dækker det tidsrum, hvor iltsvind typisk er mest udbredt. Den aktuelle rapport gør status for udviklingen og udbredelsen af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 26. august til og med 22. september2021. Formålet er at give offentligheden et overblik over iltsvindssituationen i perioden.
Læs hele notatet ”Iltsvind i danske farvande – 26.-august – 22. september 2021” her. 
For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail jwh@bios.au.dk.
 

Mediet <strong></strong> understøttes ikke. indsæt en korrekt URL til video fra YouTube.