Aarhus Universitets segl

Iltsvind i danske farvande mindre fremskredent end sidste år

Relativ koldt bundvand bidrog til at holde udbredelsen af iltsvind tilbage i sensommeren. Men i sidste del af august etablerede kraftigt iltsvind sig flere steder. Mangelfulde data øger dog usikkerheden i kortlægningen af iltsvindets udbredelse i perioden.

Iltsvindet i de danske farvande var i august mindre udbredt og især mindre intenst end sidste år.  Den senere start på iltsvindet skyldes formodentlig en kombination af et koldt forår, livgivende blæsevejr og at iltsvindet trak sig tidligt tilbage sidste år.

Det fremgår af et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som rapporterer om iltsvindets udbredelse og styrke på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige.

Iltsvindet er lige nu særlig intenst i det sydlige Lillebælt, og i flere af de sydøstjyske fjorde, hvor der er blevet konstateret iltfrie forhold og frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. Der er ifølge notatet blev observeret døde fisk lokalt i Limfjorden.

Andelen af arealet, som var berørt af kraftig iltsvind var både i juli og august usædvanlig lav i 2021. Fra juli til sidst i august blev iltsvindets udbredelse og intensitet ifølge notatet dog øget markant, selv om iltsvindet aftog i nogle af de mere lavvandede områder, hjulpet på vej af kraftig vind.

Den lave andel af kraftigt iltsvind i både juli og august viser, at iltsvindet i forhold til årstiden ikke er særlig veletableret endnu.

Fra juli til august intensiveredes iltsvindet i det sydlige Lillebælt, Det Syd-fynske Øhav, Aabenraa Fjord og Flensborg Fjord, hvorimod det aftog i Limfjorden. Desuden opstod der udbredt iltsvind i Femern Bælt og Hjelm Bugt, om end iltsvindets udbredelse her skal fortolkes med forsigtighed, da datagrundlaget for modelleringen af arealudbredelsen i områderne var meget spinkelt.


Færre data og opdaterede modelberegninger
Grundet en række tekniske problemer og vejrmæssige udfordringer har Miljøstyrelsen ikke kunne udføre al den planlagte overvågning i rapporteringsperioden, fremgår det af notatet. Datagrundlaget for denne rapportering er derfor noget reduceret, hvilket giver et mere usikkert grundlag for beskrivelsen af iltsvindssituationen i farvandene.

Den model, som forskerne bruger til at beregne af iltsvindets udbredelse, blev gennemgribende opdateret i 2017 og er nu yderligere forbedret. Blandt andet er der nu tilføjet yderligere et iltinterval i iltsvindkortene for en udvidet beskrivelse af iltsvindspåvirkningen.

Forskerne bag notatet har ved at måle og beregne iltindholdet i koncentrationerne 4-6 mg/l, kunnet vise de områder, hvor der er så lavt et iltindhold, at det kan forringe levevilkårene for fisk og bunddyr – mens det endnu ikke kan kategoriseres som egentligt iltsvind (under 4 mg/l). Den forbedrede model er beskrevet nærmere i et notat, der kan findes her.

Iltsvind kan give svovlbrinte i vandet
Iltsvind opstår, når der i vandet findes et overskud af næringsstoffer i kombination med relativt høje vandtemperaturer og rolige vindforhold. Disse forhold giver en opblomstring af alger, som øger iltforbruget ved bunden, når de døde alger synker ud af vandsøjlen og nedbrydes. Høje vandtemperaturer øger hastigheden af iltforbruget ved nedbrydningen og mindsker iltens opløselighed i vand.

Hvis bundvandet ikke tilføres tilstrækkelig ny ilt bliver iltforbruget større end ilttilførslen, og til sidst opstår der iltsvind. Stærk vind kan blande bundvandet med mere iltholdigt vand fra de øvre lag i vandsøjlen og dermed bringe mere iltholdigt vand til bunden. Hvis ikke det sker, kan havbunden afgive giftig svovlbrinte til vandet, og dermed yderligere forværre tilstanden for bunddyr og fisk.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udsender hvert år fire iltsvindsrapporter. Rapporterne beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Perioderne dækker det tidsrum, hvor iltsvind typisk er mest udbredt. Den aktuelle rapport gør status for udviklingen og udbredelsen af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 1. juli til og med 25. august 2021. Formålet er at give offentligheden et overblik over iltsvindssituationen i perioden.

Læs hele notatet ”Iltsvind i danske farvande - juli-august 2021” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail jwh@bios.au.dk.