Aarhus Universitets segl

Forskere finder næsten ingen mikroplast i prøver fra danske vandhaner

Et nyt studie finder så få partikler i drikkevandsprøver, at det ikke er muligt at sige, om partiklerne rent faktisk stammer fra vandet.

I en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, beskriver forskere fra Aarhus Universitet og DTU, hvordan de har undersøgt en række drikkevandsprøver og analyseret dem. I undersøgelsen blev drikkevandet fra 17 forskellige lokaliteter i Danmark undersøgt for indholdet af mikroplastik.

De forskellige steder, hvor forskerne tog prøver, var spredt over store dele af landet i både nyere og ældre vandforsyningsnet og rørledninger. Herudover dækker prøvetagningsstederne både private boliger, private arbejdspladser samt private og offentlige institutioner.

Vandprøverne blev tappet direkte fra vandhanerne. For hver prøve tappede forskerne 50 L drikkevand gennem et lukket filtersystem, for at forhindre kontaminering af prøverne fra omgivelserne, hvorefter partikler større end 11-12 µm blev opsamlet på stålfiltre.

Filtrene blev derefter undersøgt med stereomikroskopi og antal samt karakteristika af alle mikroplast-lignende partikler med størrelser> 100 ?m blev registreret – dvs. partikler, der visuelt blev identificeret som højst sandsynligt mikroplast eller partikler af ukendt materiale, som muligvis kunne være mikroplast. 

Af de fundne mulige mikroplastpartikler blev en repræsentativ andel på 44 % udvalgt til validering med avanceret infrarød spektroskopi, hvor partiklernes kemiske sammensætning blev bestemt og dermed om de bestod af plastik eller fx var cellulosefibre. På tre af de 17 lokaliteter blev der desuden udtaget ekstra vandprøver, som blev analyseret med en alternativ metode, som kan analysere mikroplastpartikler helt ned til 10 µm.

Prøven med den højeste koncentration af mulige mikroplastpartikler var kun marginalt højere end detektionsgrænsen med 30 partikler per 50 L prøve. I prøven blev 8 ud af de 30 mulige mikroplastpartikler analyseret for deres kemiske sammensætning, og af disse blev kun én partikel verificeret som mikroplast. På baggrund af analyseresultaterne, vurderer forskerne i rapporten, at indholdet af mikroplast i prøven ikke overstiger en koncentration, der er signifikant højere end metodens analyseusikkerhed.

I en enkelt prøve blev der i den indledende visuelle analyse fundet mikroplastlignende partikler i et niveau umiddelbart over detektionsgrænsen, men en nærmere kemisk analyse viste, at disse partikler primært bestod af cellulose eller øvrige materialer. De reelle fund af mikroplast i prøven hævede sig ikke over de baggrundsværdier, som forskerne finder i blindprøver. Dermed kan det ikke med sikkerhed konkluderes om de enkelte fund af mikroplast i prøverne i dette studie stammer fra drikkevandet eller fra kontaminering af prøven under håndtering. 

Læs rapporten ANALYSIS OF MICROPLASTIC PARTICLES IN DANISH DRINKING WATER her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved kommunikationskonsulent Michael Strangholt, mis@dce.au.dk eller (+45) 93508434