Aarhus Universitets segl

Fire bud på planlægning i det vestlige Kattegat

Torsk eller turister – eller begge dele? En ny analyse af mulighederne for planlægning af aktiviteter i den vestlige del af Kattegat viser bæredygtige muligheder for fremtidige aktiviteter i området.

En kommende lov om maritim planlægning har fået kommunerne omkring det vestlige Kattegat til at begynde arbejdet med et lokalt høringssvar til den kommende nationale havplan. 

Mariagerfjord, Randers, Aarhus, Horsens, Hedensted, Norddjurs, Syddjurs, Odder og Samsø ønsker at gå sammen om et høringssvar til en havplan for det vestlige Kattegat, og en ny videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi bliver det faglige grundlag for kystkommunernes arbejde med kommuneplanlægning med fokus på kystzonen og kystvandene.

I rapporten har forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet opstillet fire scenarier for en bæredygtig udvikling i området.  Rapportens resultater viser, at uanset hvilke scenarie man vælger, er der en række konflikter og konsekvenser, som vil påvirke jobskabelse og økonomi.

Rapporten skal anvendes som grundlag for et høringssvar til den nationale havplan, som ni kommuner i Østjylland ønsker at indsende.

Erhverv og natur – sammen eller hver for sig
Rapporten beskriver fysiske, kemiske og biologiske forhold i projektområdet, som omfatter et areal på 7.573 km2 i det vestlige Kattegat og det nordlige Bælthav samt fire scenarier, som hver især beskriver videnbaserede, bæredygtige planer for erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold og aktiviteter i projektområdet.

Projektområdet omfatter et areal nord fra Mariager Fjord til Anholdt og ned til syd for Horsens Fjord. Projektområdet dækker 7.573 km2 og inkluderer en række kystområder af central betydning for både erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold. (Kilde: Miljøstyrelsen.)

De fire scenarier i rapporten kaldes 1) erhvervene først-scenariet, 2) naturen først-scenariet, 3) multifunktionalitet og 4) funktionsadskillelse. Scenarierne i rapporten er struktureret med en række antagelser, konfliktområder, muligheder for sameksistens, konkrete indsatsområder og konsekvenser af de foreslåede indsatser.

I de første to scenarier er henholdsvis erhvervene og naturen prioriteret. I erhvervene først-scenariet prioriteres en positiv udvikling primært for fiskeri, akvakultur, råstofindvinding, vindenergi, turisme og rekreative aktiviteter.

I scenariet, hvor naturen sættes først, prioriteres en bedre miljøkvalitet og en større biodiversitet ved at reducere næringsstoftilførslerne og i visse områder også miljøfarlige stoffer, begrænse fiskeri, havbrug med fiskeopdræt og råstofindvinding, som har negativ betydning for miljøkvaliteten.

I rapportens scenarie tre satses der på en såkaldt multifunktionel udnyttelse af havarealerne samtidigt med, at der etableres beskyttede havstrategiområder for at øge biodiversiteten og forbedre miljøkvaliteten.

I scenarie fire, funktionsadskillelse, anbefales en opdeling i arealer, hvor der satses på henholdsvis erhvervsmæssig produktion og naturbeskyttelse med blandt andet et referenceområde og et havstrategiområde.

Erhvervene på havet meget værd
Der er mange hensyn at tage i forbindelse med planlægningen af aktiviteter i det vestlige Kattegat: Søtransport, vindenergi, råstofindvinding, fiskeri og akvakulturer, turisme, rekreation og sejlads.

Vindmølleparker er under fortsat vækst, og der pågår i det vestlige Kattegat råstofindvinding, fiskeri og akvakulturer med produktion af primært fisk.

Der er tre eksisterende vindmølleparker i området (figur 3.6). Ved Tunø Knob ligger der en vindmøllepark, som omfatter 10 vindmøller med en samlet kapacitet på 5 MW. Parken blev etableret i 1995. Samsø Vindmøllepark blev etableret i 2009 og har ligeledes 10 vindmøller med en samlet kapacitet på 23 MW. Anholt Vindmøllepark ligger sydvest for Anholt. Den blev etableret i 2013 og omfatter 111 vindmøller med en samlet kapacitet på 400 MW. Der er endvidere angivet fri-holdelseszoner, områder, hvor der er ansøgt om vindmøllepar-ker, områder med forundersøgel-ser samt screeningsområder for mulige nye placeringer af hav-vindmøller. (Kilde: Energistyrelsen/Wind Estate A/S). 

I området fiskes med skovltrawl og muslingeskraber med fokus på fangst af torsk, fladfisk, jomfruhummer og muslinger. Der er flere havbrug med opdræt af fisk primært langs kysterne, som i tre af rapportens scenarier foreslås udfaset.

Samtidig er turisme og rekreative aktiviteter af stor betydning for jobskabelse og økonomi i projektområdet. Kystturismen og rekreation har stor betydning i projektområdet, og kystturismen genererer ifølge rapporten 2,7 mia. kr. om året og beskæftigelse til 4.515 fuldtidsstillinger. Kystturismens økonomiske effekter i form af skatter og afgifter udgør tilsammen 1,29 mia. kr. i de ni kommuner.

Miljøtilstanden afhængig af mere end planlægning

Miljøkvaliteten er i dag fortsat moderat eller dårlig i de fleste danske havområder, også i det vestlige Kattegat. Målet i vandrammedirektivet er er sikre god økologisk tilstand i 2027.

Et godt havmiljø er en forudsætning for en bæredygtig udvikling af havets ressourcer, for udvikling af mange erhvervsaktiviteter og ikke mindst for jobskabelse og økonomi inden for turisme, rekreation og velfærd.

Søanemoner, eremitkrebs i et konksneglehus, flere eksemplarer af søpindsvin, slangestjerner og endelig rødalgen bugtet ribbeblad der ynder at sidde øverst skallen af levende hestemuslinger. Et typisk kombinationsrev fra Schultz’s Grund, der ligger inden for projektområdet. (Foto: Karsten Dahl). 

Miljøkvaliteten kan især forbedres ved at reducere kvælstoftilførslen til havet. De danske udledninger er dog fortsat langt fra det niveau der er nødvendigt for at nå målene. Samtidig vil klimaforandringer formentlig betyde, at der bliver tilført endnu flere næringsstoffer til havet. Derfor er der behov for yderligere tiltag.

I rapporten er der derfor foreslået en række regionale supplerende tiltag til at forbedre biodiversiteten og miljøkvaliteten. Et af disse virkemidler er at anvende yderligere beskyttelse af havområder.

Rapporten konkluderer, at det overordnet er vanskeligt at opnå en bæredygtig udvikling for alle forhold og interesser og samtidigt opnå en tilstrækkelig beskyttelse, bevarelse og forbedringer af havmiljøet og at en væsentlig reduktion af kvælstofudledningerne fra land under alle omstændigheder er en nødvendig forudsætning. 

Læs hele rapporten ”REGIONAL HAVPLANLÆGNING I DET VESTLIGE KATTEGAT – NATUR-, ERHVERVS- OG SAMFUNDSMÆSSIGE FORHOLD OG SCENARIER” her.

Rapporten er finansieret af Komiteen Bæredygtig Kystkultur.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved professor Bo Riemann, bri@bios.au.dk, tlf: 40270360.