Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Færre skadelige partikler i luften

Mængden af sod og fine partikler i luften fortsætter med at falde.

04.10.2018 | Michael Strangholt

Koncentrationerne af fine partikler i luften falder fortsat ved målestationerne i Danmark. Det viser den seneste rapport fra Partikelprojektet for 2017-2018 fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Den ny rapport fra Partikelprojektet er den seneste rapport fra en række projekter, der siden 2002 har leveret resultater om den luftbårne partikelforurening i Danmark. Projektet har fokus på at analysere luftens indhold af sod og partikler, størrelsen af disse partikler samt sammenhængen mellem luftens indhold af sod og brænderøg.

I Partikelprojektet 2017-18 analyserer forskerne måletidsserier af PM2.5 og PM10, det vil sige massekoncentrationer af partikler med diametre mindre end henholdsvis 2.5 og 10 μm.

Målingerne er foretaget ved de danske luftmålestationer, som drives af DCE. Målestationerne er placeret i forskellige miljøer for at give et repræsentativt billede af partikelforureningen og dens udvikling i Danmark. Målestationerne består af en landlig station placeret nord for Roskilde ved Risø, en gademålestation på H.C. Andersens Boulevard, en målestation for baggrunds-forurening (bybaggrund) på taget af H.C. Ørsted Instituttet i København og en målestation i forstaden Hvidovre.

I perioden fra 2002 til 2018, hvor Partikelprojekterne har gjort status over luftkvaliteten i Danmark, har luftens indhold af fine partikler (PM2,5) været aftagende på H.C. Andersens Boulevard og Risø. En tilsvarende udvikling ses for antalskoncentrationen af ultrafine partikler (partikler under 100 nm) på Hvidovre, H.C. Ørstedsinstituttet og H.C. Andersens Boulevard i perioden 2011 - 2017.

Faldet er tydeligst pa H.C. Andersens Boulevard blandt andet på grund af den teknologiske udvikling i form af renere forbrænding i køretøjers motorer, ændring af svovlindholdet i dansk benzin samt en stigende anvendelse af partikelfiltre.

For partikler, der er større end de ultrafine partikler, ses et fald i partikelantalskoncentrationen på alle målestationer i hele måleperioden 2011 - 2017. Partikelantalskoncentrationen var højere i forstaden Hvidovre end i bybaggrunden pa H.C. Ørstedinstituttet i København i 2017-18.

Forskellen skyldes ifølge rapporten sandsynligvis, at der er mere trafik og flere brændeovne omkring målestationen i Hvidovre end i området omkring bybaggrundsmålestationen i København.

En del af rapporten omhandler specifikt partikelforurening fra brændeovne. Ud fra målinger af benzen og sod er partikelforureningen fra brændeovne beregnet for perioden slut-2009 til 2017 på målestationerne pa Risø, H.C. Ørstedinstituttet og i Hvidovre.

Ud fra indholdet af sod i de luftbårne partikler, er partikelforureningen fra brænderøg blevet beregnet. De højeste koncentrationer blev observeret i 2010 og er siden aftaget. I 2017 udgjorde denne udledning 1,2 μg/m3 pa Risø, 1,3 – 1,4 μg/m3 pa H.C. Ørsted Instituttet mod 1,7 μg/m3 i Hvidovre.

Befolkningen i byerne eksponeres derfor ifølge rapporten for lidt mere partikelforurening fra brænderøg end folk i landlige miljøer, og i forstæderne kan befolkningen blive udsat for omtrent en tredjedel højere koncentrationer end på landet. Der vil dog være store lokale forskelle mellem forstæderne alt afhængigt af omfanget af opvarmning med brændeovne.

Læs rapporten ”The Particle Project 2017-2018” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Jacob Klenø Nøjgaard, akn@envs.au.dk eller på telefon (+45) 30183126.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen