Aarhus Universitets segl

Færre insekter i Danmark

Danske insekter mangler levesteder, føde og er udsatte for forurening. Ny rapport giver anbefalinger til at vende udviklingen.

Brun pletvinge på en blåhat. (Foto: Christian Kjær).

Sommerfugle, bier og biller er blandt de insekter, der hurtigst bliver færre af i Danmark. De mangler kort sagt blomster, døde træer og lort.

I en ny videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har forskere gennemgået, hvilke insekter der bliver færre af, hvorfor og hvad kan der gøres for at vende tilbagegangen.

Ifølge rapporten er tilbagegangen tydeligst for sommerfugle, bier og løbebiller. Arter, der enten har en begrænset spredningsevne, er specialister, er tilknyttet næringsfattige habitater eller lever i områder med lav landskabsdiversitet, går alle tilbage.

Det har længe været kendt, at mængden og diversiteten af insekter går tilbage. I 2017 udkom et tysk studie, som fik omfattende opmærksomhed. Det viste, at biomassen af flyvende insekter var gået tilbage med 74% over 27 år.

Der findes ikke danske data om mængden af insekter over samme tidsperiode, men da de danske forhold for insekter generelt set ligner de tyske, har de danske forskere bag rapporten samlet viden fra den videnskabelige litteratur og sammenholdt det med analyser af data fra den danske rødliste.

Lys, levesteder og lægemidler
De danske resultater understøtter de tendenser, som er beskrevet i litteraturen, men tilføjer nogle flere insektordener til rækken af truede insektgrupper. Det gælder særligt insekter, som er afhængige af ressourcer, som ikke længere er så almindelige som tidligere. Det drejer sig om blomster, dødt ved, ådsler, møg, og specifikke planter.

Hertil kommer, at der er nogle arter, som kræver specielle fysiske forhold. De omfatter vandløbsarter og arter, der er tilknyttet tørre, solrige og næringsfattige habitater.

Rapporten gennemgår, hvilke forhold, der er af betydning for, om et insekt trives. På baggrund af disse levevilkår, diskuteres de eksterne faktorer, der kan påvirke insekterne.

De omfatter ødelæggelse og fragmentering af levesteder og forurening i form af sprøjtemidler, organisk stof, kvælstof/fosfor, veterinære lægemidler og lysforurening, invasive arter, klimaforandringer og forvaltning af levesteder.

På den baggrund anbefaler rapporten en række overordnede tiltag, der kan forbedre vilkårene for de insekter, der er truede og i tilbagegang:

• Sikre større og mere sammenhængende naturarealer samt at eksisterende lysåben natur og skovnatur beskyttes.

• Undlade hugst af veterantræer og skabe mere urørt skov.

• Etablere græsning på større arealer og tilpasse græsningsintensiteten til arealets produktivitet/naturtype.

• Reducere landbrugets påvirkning med kvælstof og pesticider i overgangszoner mellem landbrug og naturarealer.

• I byområder sikre så store grønne arealer som muligt med en varieret vegetation

og herunder reducere lysforureningen mest muligt, fx ved at vælge den type pærer i gadebelysningen, som tiltrækker færrest insekter.

• Optimere småbiotoper i agerlandet og bylandskabet med større arealer, reduktion i slåning af arealerne samt ved udplantning/såning af hjemmehørende blomster. Desuden sikre, at levende hegn skærmes med bufferzoner for påvirkninger af sprøjtemidler og kvælstoftilførsel.

Læs hele rapporten ”Insekters tilbagegang” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Christian Kjær, ckj@bios.au.dk eller tel. (+45)29248323.