Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Effekter af indgreb mod dieselbiler i København

Forskere har vurderet hvordan strammere krav i miljøzonen i København vil påvirke emissioner fra trafikken.

25.06.2018 | Michael Strangholt

De største danske byer har miljøzoner, hvor der er særlige krav til, hvor meget et køretøj må udlede af blandt andet partikler og kvælstofgasser.

Kravene til udstødningen fra person- og varebiler, busser og lastbiler er baseret på de såkaldte Euronormer, som bilproducenterne skal overholde ved typegodkendelse af nye køretøjer. Med års mellemrum er der blevet fastsat nye krav til, hvor meget et nyproduceret køretøj må udlede, og i miljøzonerne kan der så fastsættes en Euronorm, som køretøjer i zonen skal overholde. Euro 6 er den norm, som stiller de strengeste krav til emissioner fra køretøjer.

Københavns Kommune har fremlagt tre forskellige forslag til skærpede miljøzoner, som kan anvendes til at nedbringe mængden af helbredsskadelige gasarter og partikler, der bliver udledt fra trafikken i byen – de såkaldte emissioner. Midlerne er i alle tre modeller at skærpe kravene i forskellige år ud i fremtiden til hvilke Euronormer, der må være i miljøzonen, og helt udfase dieselpersonbiler i miljøzonen.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har for Københavns Kommune beregnet, hvordan tre forskellige modeller for at begrænse dieseltrafikken i København vil påvirke de forskellige niveauer af luftforurening fra trafikken i København.

Vurderingen af effekterne for emission omfatter CO2, kvælstofoxider (NOx), og partikler fra udstødningsrøret samt partikelforurening fra vej-, dæk- og bremseslid for de tre forskellige modeller, som Københavns Kommune har valgt at få belyst:

Model 1: Forbud mod nye persondieselbiler og skærpede krav til varebiler og tunge køretøjer
Personbiler: Forbud mod kørsel med nye dieselpersonbiler fra 1. januar 2019.
Varebiler: Krav om Euronorm 4 for både diesel- og benzindrevne varebiler fra 1. januar 2019, Euronorm 5 i 2023, og Euronorm 6 i 2027.
Lastbiler og busser: Fra 1. januar 2019 indføres krav om, at lastbiler og busser (køretøj over 3,5 ton) skal overholde Euronorm 5, og i 2023 er kravet Euro 6.

Model 2: Udfasning af ældre køretøjer først
Personbiler: Persondieselbiler skal overholde Euro 5 i 2025. Der er totalt forud mod persondieselbiler i 2030.
Varebiler: Både diesel- og benzindrevne varebiler skal overholde Euro 6 i 2019.
Lastbiler og busser: Lastbiler og busser over 3,5 ton skal overholde Euro 6 i 2019. I 2030 skal de overholde den til enhver tid gældende Euronorm med maks. 5 års forsinkelse.

Model 3: Dieselfri zone i 2025 fra søerne til Havneringen
Personbiler: Ingen dieselpersonbiler fra 2025.
Varebiler, lastbiler og busser: Alle varebiler, lastbiler og busser skal overholde Euro 6 i 2025.
Model 3 er således et mindre geografisk område, som strækker sig fra søerne og ind til inderhavnen, mens model 1 og 2 omfatter hele Københavns Kommune.

Borgerrepræsentationen har på sit møde den 18. juni 2018 behandlet forslagene med DCE’s beregninger af effekterne for de forskellige modeller.

I notatet ” Effektvurdering af skærpede miljøzoner i København for emission og luftkvalitet” har DCE’s forskere beregnet udviklingen i emissioner fra trafikken for hver af de tre modeller. Effekterne for både emission og luftkvalitet er i notatet opgjort i forhold til reference-udviklingen, dvs. den udvikling som den almindelige udskiftning af bilparken med mindre forurenende køretøjer giver anledning til.

Alle tre modeller opererer med forbud mod dieselpersonbiler men i forskellige årstal. I beregningerne er det forudsat, at disse biler erstattes af tilsvarende benzinpersonbiler.

Læs notatet: ”Effektvurdering af skærpede miljøzoner i København for emission og luftkvalitet” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Steen Solvang Jensen, 30183127, ssj@envs.au.dk.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen