Aarhus Universitets segl

Digitalt Danmarkskort over luftforureningen

Projektet ”Luften på din vej” bliver tilgængeligt for alle i dag. Et nyt interaktivt kort viser, hvordan luftforureningen fordeler sig generelt over hele Danmark, men også på hver enkelt adresse.

Med et nyt Danmarkskort over nogle af de mest skadelige stoffer i luften kan alle nu se, hvordan luftkvaliteten er, der hvor de bor – eller hvor de arbejder. Ved at zoome ind på kortet kan man nu helt ned på adresseniveau se, hvordan den beregnede, gennemsnitlige luftforurening af de mest sundhedsskadelige stoffer ser ud på arbejdspladsen, ved bopælen eller ved sommerhuset.

Det er forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der har lavet beregningerne over forekomsten af de mest skadelige stoffer i luften med såkaldte luftkvalitetsmodeller.

Modellerne beskriver emissionen af luftforurening fra forskellige kilder, spredningen heraf, stoffernes kemiske omdannelse og afsætning, indflydelse fra bygninger mv., samt de meteorologiske forhold.

Se kortet og find din adresse her: http://dce.au.dk/myndigheder/luft/luften-paa-din-vej/

Kortet viser beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2012 af NO2 (kvælstofdioxid) og luftbårne partikler angivet ved PM10 og PM2.5, som er henholdsvis den samlede masse af partikler pr. kubikmeter med en diameter under 10 og 2,5 mikrometer.

Baggrundskoncentrationer vises som felter med en geografisk opløsning på 1 km x 1 km, og repræsenterer den generelle luftforurening i området. Når man zoomer tilstrækkeligt ind på kortet, kan man se gadekoncentrationen ved alle bygninger i Danmark. Gadekoncentrationer vises som prikker på adresser, og repræsenterer koncentrationsniveauer ved facaden af bygninger ved adresser i gadeniveau – i 2 meters højde. 

”Målet med kortet er at illustrere den geografiske variation i luftkvaliteten over Danmark ved at vise gennemsnitsværdier for de enkelte stoffer. Det er beregnede middelkoncentrationer for de enkelte stoffer over et år,” siger seniorforsker Steen Solvang Jensen fra DCE, som står bag det interaktive luftkvalitetskort.

Da der er en vis usikkerhed på modelberegningerne, kan det interaktive luftkort kun give et fingerpeg om, hvorvidt grænseværdierne er overskredet. De beregnede overskridelser kaldes derfor indikative. Analyser viser, at der kun beregnes indikative overskridelser af grænseværdien for NO2, som er på 40 µg/m3 som årsmiddelværdi. Næsten alle beregnede indikative overskridelser forekommer i København med enkelte overskridelser i Aarhus og Aalborg. Nærmere granskning af de enkelte overskridelser i Aalborg viser, at input data om trafik fra Landstrafikmodellen overvurderer den faktiske trafik i det pågældende tilfælde. Derfor vurderes der ikke at være overskridelser i Aalborg. Antallet af indikative overskridelser er beregnet til 1.123 for år 2012, hvilket udgør 0,05% af alle 2.371.624 adresser i Danmark. Det svarer til 5 indikative overskridelser for hver 10.000 adresser. Da luften er blevet renere siden 2012 som følge af primært en renere bilpark med lavere emissioner, men også lavere danske og udenlandske emissioner, vil der være færre indikative overskridelser, hvis beregningen blev gennemført for 2016.

Den officielle udmelding om overskridelser af grænseværdier foretages i forbindelse med den årlige rapportering under det nationale overvågningsprogram for luftkvalitet, som er baseret på målinger fra de danske målestationer (http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/maaling/aarsrapporter/). I de seneste år er det kun grænseværdien for NO2 som årsmiddelværdi, der er overskredet på målestationen ved H.C. Andersens Boulevard i København. I overvågningsprogrammet beregnes luftkvaliteten også på 98 gader i København ud fra talt trafik, hvor der beregnes 11 overskridelser på nogle af mest trafikerede gader i København for år 2014.

Læs mere om ”Luften på din vej” under hjemmesidens menupunkt ”Om data”.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk,